Analiza SWOT

Metoda pozwalająca na dogłębne przeanalizowanie wybranej sytuacji. Może posłużyć np. w trakcie omawiania różnych wariantów pomocy rozwojowej i humanitarnej, ale także podczas planowania projektu edukacyjnego.

 

W ramach analizy SWOT należy określić cztery obszary dotyczące badanego zagadnienia/projektu:

  • silne strony - (Strengths);
  • słabe strony - (Weaknesses);
  • szanse, możliwości - (Opportunities);
  • zagrożenia - (Threats)

Silne i słabe strony dotyczą środowiska wewnętrznego (np. posiadanych zasobów, umiejętności członków danej grupy/społeczności) zaś szanse oraz zagrożenia odnoszą się do środowiska zewnętrznego (elementów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu).

Analiza SWOT może być punktem wyjścia do poszukiwania rozwiązań odpowiadających na zagrożenia i słabe strony oraz wzmacniających szanse i silne strony.