Scenariusze przedmiotowe

Język angielski 

PRAWNICZKA CZY STOLARZ - CZY TO MA ZNACZENIE? (A LAWYER OR A CARPENTER - DOES IT REALLY MATTER?) - SCENARIUSZ

Uczniowie i uczennice zastanawiają się nad alternatywnymi ścieżkami swojej kariery, czytając o różnych wymiarach współpracy z państwami globalnego Południa. Ćwiczą formułowanie wypowiedzi i utrwalają konstrukcje przyszłe, takie jak Future Simple czy be going to

FAIRTRADE - O CO CHODZI? (FAIRTRADE - WHAT IS IT ALL ABOUT?) - SCENARIUSZ

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, czym jest sprawiedliwy handel i system Fairtrade. Ponadto podczas lekcji młodzież doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu zawartego w oglądanym przez nich filmie. 

CZY TWÓJ TELEFON MOŻE STAĆ SIĘ BRONIĄ? (CAN YOUR PHONE TURN INTO A GUN?) - SCENARIUSZ

Lekcja skupia się na problemie odpowiedzialnej konsumpcji i nierówności w dostępie do zasobów między globalnym Południem a globalną Północą. Lekcja pokazuje uczniom i uczennicom niektóre konsekwencje wynikające z przeniesienia produkcji elektroniki do krajów globalnego Południa. Ćwicząc czytanie ze zrozumieniem i konstruowanie wypowiedzi, młodzież dowiaduje się, w jaki sposób nasza decyzja o zakupie telefonu czy komputera wpływa na życie ludzi z krajów globalnego Południa.

CO WIESZ O WODZIE? (WHAT DO YOU KNOW ABOUT WATER?) - ĆWICZENIE

Ćwiczenie ma na celu zobrazowanie uczniom i uczennicom danych statystycznych dotyczących dostępu do bezpiecznej wody i sanitariatów na świecie. Biorąc udział w zabawie, będą mieli szansę przypomnieć oraz utrwalić sobie wymowę różnego rodzaju liczebników. 

CO BY SIĘ STAŁO, GDYBYŚMY NADAL…? WHAT WOULD HAPPEN IF WE STILL…?

Dzięki lekcji uczniowie i uczennice zrozumieją, dlaczego świat jest siatką wzajemnych zależności oraz jakie działania można podejmować, aby przyczynić się do zmian na lepsze. W trakcie utrwalania II okresu warunkowego będą mieli okazję poznać konsekwencje wspólnych i indywidualnych działań.

 

Biologia

PALIWA Z ROŚLIN - SCENARIUSZ

Podczas lekcji uczniowie i uczennice zapoznają się z problematyką agropaliw oraz poznają rośliny używane do ich produkcji.

WPROWADZANIE NOWYCH GATUNKÓW - KORZYŚĆ CZY WYZWANIE? - ĆWICZENIE

Podczas lekcji uczniowie i uczennice zapoznają się ze strukturą ekosystemu, określą, jakie negatywne zmiany mogą wiązać się z wprowadzeniem gatunków obcych geograficznie. 

ZRÓWNOWAŻONA DIETA POTOMKÓW MAJÓW - ĆWICZENIE

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają pojęcie zrównoważonej diety i role składników pokarmowych. Dowiadują się, z jakimi problemami borykali się mieszkańcy i mieszkanki gwatemalskiej wioski Xecaquixan i jak udało im się je rozwiązać.   

TAJEMNICZA CHOROBA - ĆWICZENIE

Poprzez grę uczniowie i uczennice poznają fakty dotyczące malarii, jej objawów i zapobiegania. Dowiadują się, jaki wpływ ma malaria na mieszkańców i mieszkanki globalnego Południa oraz jaki jest jej związek z Polską. 

BIOGRAFIA KUKURYDZY - ĆWICZENIE

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają ewolucyjną historię powszechnie znanej kukurydzy. Na przykładzie kukurydzy ocenią zmiany w fenotypie rośliny, a także poznają procesy związane z doborem sztucznym i naturalnym. 

 

Etyka

DOKĄD?...CZYLI PODRÓŻ W NIEZNANE

Scenariusz skupia się wokół pojęć migracji, wielokulturowości i uchodźstwa. Uczniowie i uczennice weryfikują ich rozumienie, a następnie poprzez ćwiczenie z heksami poszukują zależności i powiązań, a także odniesień do swoich osobistych doświadczeń. Pogłębieniu refleksji uczestników i uczestniczek zajęć służy bajka filozoficzna oraz założenia etyki Sokratesa. Grupa wypracowuje model postaw, które przełożą się na życie szkolne.

EKOLOGIA GŁĘBOKA JAKO GLOBALNA IDEA WALKI Z DEWASTACJĄ PLANETY

W trakcie lekcji zostanie przedstawiona sieć współzależności globalnych dotyczących degradacji środowiska naturalnego. Uczniowie i uczennice zapoznają się z założeniami współczesnej koncepcji filozofii ekologicznej – ekologii głębokiej. Uczestnicy i uczestniczki zajęć poszerzą swoją wiedzę o założenia filozofii i etyki kilku kultur globalnego Południa stanowiących inspirację dla ruchów społecznych ekologii głębokiej w krajach globalnej Północy. Młodzież podejmie refleksję oraz dyskusję nad rolą wartości i idei filozoficznych w wychowaniu ekologicznym i indywidualnym zaangażowaniu w ochronę przyrody.

„BĄDŹ ZMIANĄ, KTÓRĄ PRAGNIESZ UJRZEĆ W ŚWIECIE”, MAHATMA GANDHI

Scenariusz ten ma przybliżyć uczniom i uczennicom kwestię konsekwencji emisji gazów cieplarnianych oraz jej wpływu na zmianę klimatu i ludzkie zdrowie. Na lekcji młodzież podejmie rozważania na temat tego, czym jest odpowiedzialność i na ile człowiek jest odpowiedzialny za zdrowie swoje, innych ludzi oraz za stan planety, zaplanuje także działania ograniczające skutki zmiany klimatu w jej okolicy i pozwalające na zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C.

DZIEŃ KOBIET – TRANSPARENTY ZAMIAST KWIATÓW. RÓWNOŚĆ PŁCI – BLOK 3 ZAJĘĆ

Blok trzech zajęć ma być pretekstem do uświadomienia młodzieży, że nierówne traktowanie płci oraz naruszanie praw kobiet dotyczy tak samo krajów globalnego Południa, jak też krajów globalnej Północy. Uczniowie i uczennice zapoznają się z zasięgiem problemu, jego przejawami oraz przykładami działalności kobiet z różnych stron świata na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Będą mieli szansę zastanowić się nad tym, na ile dla nich samych ważna jest równość płci i w jaki sposób mogą przyczynić się do jej osiągania w środowisku lokalnym oraz na skalę globalną.

KODEKS ETYCZNY JAKO PODSTAWA MĄDREGO POMAGANIA

Lekcja ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice z zagadnieniem norm moralnych i kodeksu etycznego. Dowiedzą się, czym są kodeksy etyczne i jaka jest ich rola na przykładzie zasad w pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej. Uczestnicy i uczestniczki przeanalizują przykładowe działania organizacji pomocowych, a także podejmą wspólną refleksję nad tym, czym jest mądra pomoc w kontekście pomocy humanitarnej i rozwojowej.

LALKI DLA DZIEWCZYNEK, SAMOCHODY DLA CHŁOPCÓW? O ROLACH SPOŁECZNYCH, STEREOTYPACH I ICH KONSEKWENCJACH

Scenariusz lekcji dotyczy stereotypów związanych z rolami społecznymi kobiet i mężczyzn w różnych częściach świata. Uczniowie i uczennice podejmą refleksję nad konsekwencjami stosowania stereotypów i nierównego traktowania ze względu na płeć, a także zastanowią się, jak mogą im przeciwdziałać w swoim najbliższym otoczeniu i co można robić w tym zakresie w skali globalnej.

JESTEM SOLIDARNY, JESTEM SOLIDARNA

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju, zastanawiają się, czym jest zrównoważony rozwój. Młodzież pracuje w grupach trzy-, czteroosobowych, próbując zastosować w praktyce ideę solidarności społecznej oraz opracować własne pomysły na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

DLACZEGO PRZY WSPÓLNYM STOLE JEST MIEJSCE DLA KAŻDEGO?

Aktywności zaproponowane w scenariuszu skłaniają uczniów i uczennice do autorefleksji, odwołania się do własnych doświadczeń życiowych. Każdy ma sam odpowiedzieć na pytanie kluczowe: Dlaczego przy wspólnym stole jest miejsce dla Każdego? Bajka filozoficzna Przyjęcie u Każdego staje się przyczynkiem do rozważań dotyczących konsumpcji, różnorodności oraz równości.

JAKI KRAJ TAKA BIEDA? RELATYWNE UJĘCIE UBÓSTWA.

Scenariusz ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice ze zjawiskiem relatywizmu ubóstwa oraz różnicą pomiędzy ubóstwem indywidualnym a ubóstwem państwa. Poprzez przyjęcie perspektywy Innego młodzież rozwinie poczucie empatii. W trakcie zajęć uczniowie i uczennice poznają również podobieństwa i odmienności między sytuacją ludzi ubogich w krajach globalnej Północy i globalnego Południa. W dyskusji będą mogli wyrazić swoje poglądy i poszerzyć wiedzę na temat współzależności między tymi regionami w obszarze jakości życia obywateli i obywatelek.

PRAWO DO WODY PRAWEM DO ŻYCIA

Scenariusz zwraca uwagę na zagadnienie korzystania z zasobów naturalnych, na przykład wody. Uczniowie i uczennice przyglądają się kwestii zasobów z perspektywy praw człowieka i zastanawiają, w jaki sposób dostęp do wody wpływa na jakość życia ludzi. Zajęcia stwarzają okazję do refleksji nad deficytem wody, który staje się powszechnym problemem bez względu na szerokość geograficzną. Scenariusz akcentuje potrzebę współodpowiedzialności za zasoby naturalne na przykładzie wody.

 

Historia

CYWILIZACJE WIELKICH RZEK - SCENARIUSZ

Zajęcia wprowadzają do tematyki edukacji globalnej i pozwalają młodzieży zapoznać się z podstawową terminologią (np. z pojęciami: globalna Północ, globalne Południe) oraz znaczeniem wody dla rozwoju cywilizacji. Uczniowie i uczennice dowiedzą się o najstarszych cywilizacjach wielkich rzek oraz ich spuściźnie. Będą doskonalić umiejętność pracy w grupie i posługiwania się mapami.

CZY ODCZUWASZ SKUTKI REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ? - ĆWICZENIE

Ćwiczenie jest podsumowaniem zajęć dotyczących rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Pozwoli ono uczniom i uczennicom zrozumieć, czym jest cywilizacja przemysłowa, oraz dostrzec długofalowe efekty industrializacji. Zastosowanie symulacji komputerowej zilustruje zachodzące zmiany klimatyczne i związane z nimi globalne zagrożenia.  

GDYBY HISTORIA BYŁA KOBIETĄ... - PROPOZYCJA PROJEKTU

Podczas omawiania zagadnienia ruchów społecznych na przełomie XIX i XX wieku, w tym kwestii emancypacji kobiet i ruchu feministycznego, możesz zaproponować młodzieży podjęcie tego tematu w ramach projektu edukacyjnego. Zachęć, aby zgodnie z metodologią projektu to uczniowie i uczennice (przy Twoim wsparciu) określili dokładny obszar tematyczny projektu, jego cel oraz etapy realizacji, a także wykonali poszczególne działania oraz zaprezentowali wyniki swojej pracy na szerszym forum. Poniższe propozycje dotyczące kwestii równouprawnienia kobiet oraz ich sytuacji w przeszłości i współcześnie mogą stać się inspiracją dla młodzieży do prowadzenia własnych badań i analizy źródeł. 

KOLONIALIZM XIX-WIECZNY Z PERSPEKTYWY KOLONIZOWANYCH I KOLONIZUJĄCYCH - SCENARIUSZ

Zajęcia pozwolą uczniom i uczennicom poznać problem kolonializmu w XIX wieku z różnych perspektyw i punktów widzenia uczestników oraz uczestniczek tego procesu historycznego. Młodzież dowie się, w jaki sposób kolonializm determinował losy całych pokoleń z różnych części świata.

PAPIER, DRUKARKA I LOSY ŚWIATA - SCENARIUSZ

Materiał proponowany jest jako podsumowanie nauki historii w gimnazjum, łączy bowiem wszystkie omawiane epoki historyczne. Ze względu na jego odniesienie do różnych punktów podstawy programowej możliwe jest jednak wykorzystanie go w całości lub we fragmentach na poziomie klasy I i III. Podczas zajęć młodzież uczy się wiązać zdarzenia z przeszłości z ich skutkami w dzisiejszym świecie. Ponadto ma szansę zauważyć, że wytwory cywilizacji, z których obecnie korzystamy, są wynikiem pracy przedstawicieli i przedstawicielek wielu kultur i pokoleń. 

 

Plastyka

CZYM JEST SZTUKA? O UNIWERSALNOŚCI SZTUKI I SPRAWACH GLOBALNYCH - ĆWICZENIE

Ćwiczenie wprowadza do tematyki globalnej i zachęca uczniów i uczennice do krytycznego spojrzenia na to, czym jest sztuka i w jaki sposób może wyrażać różnorodność i złożoność współczesnego świata. Młodzież zapozna się z wybranymi pracami artystek i artystów z Brazylii, Indii, Republiki Południowej Afryki i Chin oraz przeanalizuje je, zastanawiając się nad pojęciem globalizacji oraz uniwersalnością sztuki. To jednocześnie zachęta do samodzielnych poszukiwań artystów i artystek z globalnego Południa, którzy przełamują stereotyp sztuki Południa, postrzeganej często przez pryzmat jej tradycyjnego, anachronicznego już, wydania. 

MÓJ ŚWIAT JEST JAK LABIRYNT! - SCENARIUSZ

Zajęcia zachęcają młodzież do krytycznej refleksji nad współczesnym światem i wyzwaniami, jakie stoją przed ludzkością, a także sposobem, w jaki sztuka może o nich mówić. Zadaniem młodzieży jest stworzenie kompozycji plastycznej – narysowanie labiryntu globalnych współzależności. Każda osoba tworzy autorską pracę, wpisując swój pomysł w kontur sześcioboku załączony do scenariusza. Na zakończenie zajęć wszyscy łączą ze sobą powstałe labirynty, tworząc swoistą mozaikę – mapę złożoności współczesnego świata i globalnych powiązań. Zajęcia dają także przestrzeń do zastanowienia się nad tym, co to znaczy myśleć jak artysta/artystka.

RÓŻNE = RÓWNE. W ŚWIECIE BARW I WARTOŚCI - ĆWICZENIE

Ćwiczenie wprowadza do wartości bliskich edukacji globalnej: godności, sprawiedliwości, równości, wolności, różnorodności, pokoju i równowagi środowiskowej. Można je przeprowadzić w czasie zajęć poświęconych pojęciu barwy, zachęcając młodzież do rozwijania wyobraźni i łączenia poszczególnych barw z omawianymi wartościami. Tak jak barwy mogą się przenikać, uzupełniać lub ze sobą kontrastować, tak można znaleźć podobną analogię w relacjach międzyludzkich i nastawieniu człowieka do otaczającej go rzeczywistości.

CO O AFRYCE MÓWIĄ NAM MASKI I DZIDY? - ĆWICZENIE

Ćwiczenie wprowadza młodzież do tematyki antydyskryminacyjnej i ma na celu uwrażliwienie jej na kwestię stereotypów i uprzedzeń wobec ludzi wywodzących się z innych kultur. Aktywność odnosi się do przykładu Afryki, która wciąż bywa postrzegana w stereotypowy sposób, i zachęca młodzież do przełamywania utartych schematów i poszukiwania informacji na temat współczesnego świata w rzetelnych źródłach. Młodzież zastanowi się, w jaki sposób na plastyce i zajęciach artystycznych można unikać stereotypowego prezentowania innych kultur.

O POCZUCIU WYOBCOWANIA. EKSPRESJA - SCENARIUSZ

Młodzież odwołuje się do własnych doświadczeń i zastanawia się, co to znaczy być „obcym”, „innym”, „nowym”, co wprowadzi ją w zagadnienie migracji oraz różnorodności i stosunków międzykulturowych. Zajęcia mają na celu kształtowanie empatii i poczucia solidarności u młodych ludzi oraz uwrażliwienie ich na kwestie społeczne – m.in. na sytuację uchodźców i uchodźczyń oraz różnych mniejszości – w szerokim tego słowa znaczeniu. To także przestrzeń na refleksję nad sposobami radzenia sobie z poczuciem wyobcowania. Poprzez pracę plastyczną młodzież będzie mogła wyrazić swoje emocje i dowie się, czym charakteryzuje się ekspresja w sztuce. 

DRUGIE ŻYCIE DŻINSÓW - SCENARIUSZ

Uczniowie i uczennice dowiadują się, czym jest moda i projekt w modzie, a także wykonują szkic swojego projektu i go realizują. W kreatywny sposób rozwijając zdolności manualne, poznają zasady świadomej konsumpcji i alternatywne sposoby tworzenia ubrań oraz dodatków.  

ARCHITEKTURA - ZAPROJEKTUJ RÓWNOWAGĘ! - PROPOZYCJA PROJEKTU

Z architekturą mamy do czynienia codziennie, zarówno w sferze publicznej, jak i w prywatnym otoczeniu. Wpływa na nasze samopoczucie, a często również na sposób naszego funkcjonowania. Jest też nierozłącznie związana z naturą – korzysta z różnych zasobów, a także „sąsiaduje” z nią wszędzie, gdzie się pojawia. Architektura może więc otwierać przed ludźmi możliwości lub je ograniczać. Projekt zachęca uczniów i uczennice do wszechstronnego spojrzenia na architekturę i zaprojektowania domu, budynku użyteczności publicznej lub miasta z uwzględnieniem różnych aspektów, np. kulturowych, środowiskowych, a także z myślą o jego funkcjonalności i bezpieczeństwie dla przyszłych użytkowników i użytkowniczek. Projekt pt. „Architektura – zaprojektuj równowagę” to zachęta do przyjrzenia się zagadnieniu zrównoważonego rozwoju przez pryzmat działań artystycznych. 

JESTEM ZA/PRZECIW - PROTESTY ARTYSTYCZNE - SCENARIUSZ

Zajęcia poświęcone protestom artystycznym (m.in. w ramach street art) i ich wpływie na świadomość społeczną. Aktywność ma na celu zachęcić młodzież do krytycznego zastanowienia się nad różnymi zagadnieniami globalnymi, które budzą jej sprzeciw. Daje także przestrzeń na wyrażenie emocji za pośrednictwem graffiti.  

PAMIĄTKA Z WAKACJI - ODPOWIEDZIALNIE I TWÓRCZO! - SCENARIUSZ

„Pokaż mi pamiątkę z wakacji, a powiem ci, kim jesteś” – to tytuł artykułu, który staje się inspiracją do refleksji nad odpowiedzialną turystyką, a także sztuką ludową i rynkiem pamiątkarskim na świecie. Podczas zajęć młodzież zastanowi się, w jaki sposób pamiątka z wakacji może być etyczna, a także zaprojektuje pamiątkę z własnego regionu, która będzie twórcza i zgodna z duchem odpowiedzialnej turystyki.  

 

Język polski

JAK MÓWIĆ O AFRYCE? O WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I JĘZYKOWEJ - SCENARIUSZ

Zajęcia poruszają tematykę antydyskryminacyjną i przybliżają młodzieży kwestię wrażliwości kulturowej i językowej. Młodzież zastanawia się nad własnymi stereotypami dotyczącymi Afryki oraz konfrontuje je ze stereotypami młodzieży z kilku krajów Afryki Zachodniej na temat Europy. Następnie zapoznaje się z ironicznym felietonem kenijskiego pisarza – Binyavangi Wainainy, w którym autor bezlitośnie wyśmiewa liczne stereotypy i skojarzenia dotyczące tego kontynentu. 

BLISKA CZY "DZIKA"? PROJEKT: AFRYKA - PROPOZYCJA PROJEKTU

W trakcie trwania projektu młodzi ludzie będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się różnym krajom i regionom Afryki i przeanalizować, jaki wizerunek tego kontynentu jest prezentowany w literaturze i sztuce. Celem projektu jest przełamanie stereotypowego postrzegania globalnego Południa, w tym krajów afrykańskich, oraz zdobycie przez młodzież umiejętności krytycznej analizy źródeł. Zebrane informacje mogą pomóc w stworzeniu „Kompendium wiedzy (np. literackiej) o Afryce”, które może być prezentowane na bieżąco na blogu, Facebooku, na stronie internetowej szkoły czy w formie ekspozycji w budynku szkoły. Projekt można zakończyć szkolną debatą poświęconą proponowanemu problemowi lub konkursem na najlepszą pracę podsumowującą problem badawczy. 

O MECHANIZMACH WŁADZY. "CESARZ" RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO - SCENARIUSZ

Podczas zajęć uczniowie i uczennice opiszą różne systemy polityczne (demokratyczny, autorytarny, totalitarny) oraz scharakteryzują sposób sprawowania władzy przez Hajle Sellasje, ostatniego cesarza Etiopii (który rządził do 1974 roku). Cesarz" Ryszarda Kapuścińskiego staje się punktem wyjścia do rozważań nad mechanizmami władzy i znaczeniem praw człowieka. Przed zajęciami młodzież zapoznaje się z lekturą. 

MIKROPOŻYCZKI - POMYSŁ NA OGRANICZENIE UBÓSTWA. ARTYKUŁ I WYWIAD JAKO GATUNKI PUBLICYSTYCZNE - SCENARIUSZ

Zajęcia służą analizie dwóch wybranych form publicystycznych: artykułu (pierwsza lekcja) i wywiadu (druga lekcja). Na podstawie zaprezentowanych materiałów młodzież zapozna się z wybranymi gatunkami prasowymi, a także z zagadnieniem mikropożyczek, służących ograniczaniu ubóstwa i rozwijaniu przedsiębiorczości. 

MEHMET ZNALAZŁ W POLSCE NOWY DOM. LIST OFICJALNY - SCENARIUSZ

Scenariusz, którego założeniem jest kształtowanie u młodzieży poczucia empatii i solidarności z uchodźcami i uchodźczyniami. Podczas pierwszej lekcji uczennice i uczniowie zapoznają się z zagadnieniem migracji i uchodźstwa, poznając autentyczne historie. Druga lekcja poświęcona jest formie listu oficjalnego – młodzież zapoznaje się z działalnością organizacji Amnesty International i pisze list oficjalny na temat praw człowieka w kontekście uchodźstwa. 

 

Religia

CZY JEZUS BYŁ UCHODŹCĄ?

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, dlaczego dana osoba staje się uchodźcą lub uchodźczynią. Poprzez postawienie się w sytuacji Świętej Rodziny młodzież zastanawia się, z jakimi wyzwaniami mierzą się ci, którzy są zmuszani opuścić swoje miejsce zamieszkania. Ważnym elementem lekcji są rozważania na temat tego, jak młodzież może pomóc w integracji młodych uchodźców i uchodźczyń w środowisku szkolnym.

 

Wiedza o społeczeństwie 

OBYWATELE I OBYWATELKI POTRAFIĄ - ĆWICZENIE

Ćwiczenie pokazuje na przykładach, w jaki sposób zwykli obywatele i obywatelki mogą wpływać na decyzje podejmowane przez władze publiczne w innych krajach. W czasie zajęć uczniowie i uczennice rekonstruują schemat wywierania nacisku na władze z udziałem mediów i ruchów społecznych lub organizacji pozarządowych.

W KRĘGU ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - GLOBALNE WYZWANIA - ĆWICZENIE

Celem ćwiczenia jest przedstawienie i utrwalenie informacji o najważniejszych programach, organizacjach, agendach i funduszach składających się na system Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zadanie polega na uporządkowaniu przez uczniów podanych informacji oraz zastanowieniu się nad wyzwaniami globalnymi, na które stara się odpowiadać ONZ. 

DLACZEGO BASSEM MIESZKA TERAZ W LIBANIE? - SCENARIUSZ

Podczas lekcji uczniowie i uczennice zapoznają się z terminem uchodźctwa i dowiadują się, jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń z Syrii. Sylwetki osób, które znalazły schronienie w Libanie, Jordanii, Iraku oraz Grecji pomagają zrozumieć, z jakimi problemami mierzą się ci ludzie i nadają ludzką twarz temu globalnemu wyzwaniu.

O SYTUACJI UCHODŹCÓW I UCHODŹCZYŃ NA ŚWIECIE - PROPOZYCJA PROJEKTU

Jeśli przeprowadziłeś/przeprowadziłaś lekcję pt. "Dlaczego Bassem mieszka teraz w Libanie?" i zauważyłeś/zauważyłaś, że temat uchodźstwa zainteresował twoich uczniów i uczennice lub uważasz, że mógłby się spotkać z ich zainteresowaniem, zachęć ich, aby zaangażowali się w projekt edukacyjny poświęcony temu zagadnieniu. Zgodnie z metodologią projektu gimnazjalnego to młodzież - przy Twoim wsparciu - określi dokładny obszar tematyczny projektu, jego cel oraz etapy realizacji, wykona poszczególne działania oraz zaprezentuje wyniki swojej pracy na szerszym forum. Poniższe propozycje dotyczące realizacji projektu o uchodźcach i uchodźczyniach we współczesnym świecie mogą stanowić punkt wyjścia do rozważań nad tym, w jaki sposób młodzież będzie chciała go przeprowadzić.

MIKROKREDYTY, KOBIETY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - SCENARIUSZ

Młodzież, zastanawiając się, kim jest człowiek przedsiębiorczy, poznaje ideę mikrokredytów oraz sylwetkę laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Muhammada Yunusa. W oparciu o dwie historie uczniowie i uczennice wezmą udział w dyskusji i wyrobią sobie własne zdanie na temat mikrokredytów.