Jak ograniczyć nadmierną konsumpcję i wpłynąć na zmianę stylu życia?”.

Plakat w PDF >> kliknij, aby pobrać

Scenariusz w PDF >> kliknij, aby pobrać

Temat zajęć: Hierarchia potrzeb i świat reklamy.
Warsztat przygotowany do zagadnienia „Jak ograniczyć nadmierną konsumpcję i wpłynąć na zmianę stylu życia?”. Część I.
Autorka: Katarzyna Boni
Obszar nauczania: Wiedza o Społeczeństwie, Etyka
Pytanie kluczowe: CZY KUPUJĘ TO, CZEGO NAPRAWDĘ POTRZEBUJĘ? CZY RZECZY, KTÓRE POSIADAM STANOWIĄ O MOJEJ WARTOŚCI?

Cele edukacyjne:

  • uczniowie potrafią wymienić potrzeby człowieka i podać ich przykłady;
  • uczniowie rozumieją różnicę pomiędzy podstawowymi potrzebami a potrzebami wyższymi;
  • uczniowie rozumieją ideę hierarchii potrzeb;
  • uczniowie krytycznie analizują przekaz reklamowy, potrafią pokazać w jaki sposób reklama sztucznie kreuje potrzeby;
  • uczniowie potrafią dzielić się wnioskami z dyskusji w grupie na forum.

Czas: 2 godziny lekcyjne + przerwa
Metody i formy pracy: praca w grupach, analiza treści, burza mózgów.
Pomoce dydaktyczne: kartki do notatek i długopisy, flipchart, marker, ewentualnie komputer podłączony do rzutnika lub wyposażony w wystarczająco duży ekran tak, aby grupa mogła obejrzeć materiał filmowy. Reklama wycięta z gazety.
Słowa klucze: konsumpcja, piramida wartości, Abraham Maslow, reklama

 

 

Scenariusz w PDF >> kliknij, aby pobrać

Temat zajęć: Affluenza Warsztat przygotowany do zagadnienia „Jak ograniczyć nadmierną konsumpcję i wpłynąć na zmianę stylu życia?”. Część II.
Obszar nauczania: Wiedza o Społeczeństwie, Etyka
Pytanie kluczowe: CZY KUPUJESZ BO CHCESZ, CZY DLATEGO, ŻE POTRZEBUJESZ? CZY ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ, Z PRZYWILEJU JAKIM JEST ŻYCIE W ROZWINIĘTYM KRAJU?

Cele edukacyjne:

  • uczniowie rozumieją pojęcie affluenza, potrafią je opisać i podać przykłady;
  • uczniowie wiedzą w jaki sposób mogą przeciwdziałać affluenzie: redukując, używając ponownie i przetwarzając;
  • uczniowie zdobywają wiedzę o danych na temat wyrzucania jedzenia w Polsce i na świecie;
  • uczniowie potrafią wskazać przykłady i konkretne postępowania związane z zasadą 3R;
  • uczniowie widzą różnicę w życiu w krajach globalnej Północy i globalnego Południa.

Czas: 2 godziny lekcyjne + przerwa
Metody i formy pracy: praca w grupach, praca w parach, pytania otwarte, symulacja, burza mózgów.
Pomoce dydaktyczne: kartki do notatek i długopisy, flipchart, marker, komputer podłączony do rzutnika lub wyposażony w wystarczająco duży ekran tak, aby grupa mogła obejrzeć materiał filmowy, dostęp do Internetu. Odpowiednia ilość kopii załącznika nr 1 i 2 (po jednej kopii na ucznia). Dodatkowo: 55 cukierków (albo Tic Taców, M&M’s), 36 zapałek, 10 torebek foliowych
Słowa klucze: affluenza, konsumpcja, recykling, zasada 3R