Przełamując ciszę - muzyka Afganistanu

Tytuł oryginału: Breaking the Silence - Music of Afganistan

Autor: Simon Broughton, Mike Wooldridge

Czas trwania: 60 min

Rok produkcji: 2002

Tematyka:

  • kultura
  • muzyka

 

Oficjalna strona filmu

W Afga­ni­sta­nie za re­żi­mu Mu­ja­hed­di­na i So­wie­tów mu­zy­ka po­zo­sta­wa­ła w po­li­tycz­nym ogniu wal­ki. Za rzą­dów Ta­li­bów by­ła za­ka­za­na. Pu­blicz­nie nisz­czo­no in­stru­men­ty. „Ulicz­ne eg­ze­ku­cje” ka­set oraz od­bior­ni­ków ra­dio­wych by­ły czymś po­wsze­dnim. Te­le­wi­zo­ry wie­sza­no na słu­pach. Upra­wia­nie mu­zy­ki by­ło ska­za­niem się na śmierć. Film opo­wia­da o po­wro­cie mu­zy­ki do Afga­ni­sta­nu, po­wol­nym jej od­ra­dza­niu się po upad­ku rzą­dów Ta­li­bów. Przy­bli­ża hi­sto­rie lu­dzi ta­kich jak Ma­shi­nai – mu­zyk, któ­ry za Ta­li­bów mu­siał zo­stać rzeź­ni­kiem. Po­ka­zu­je frag­men­ty pierw­sze­go pu­blicz­ne­go kon­cer­tu w Ka­bu­lu i słu­cha opi­nii Afgań­czy­ków, któ­rzy w waż­nym dla Afga­ni­sta­nu mo­men­cie zmian, mó­wią o po­trze­bie re­kon­stru­owa­nia du­szy na­ro­du po­przez od­ra­dza­nie się mu­zy­ki. Film na­krę­co­ny w 2002 roku w Ka­bu­lu (Afga­ni­stan) oraz wśród spo­łecz­no­ści afgań­skich w Pe­sha­va­rze (Pa­ki­stan) i w Ge­ne­wie (Szwaj­ca­ria).

 

Przykładowe pytania do dyskusji

1. Co może motywować do zakazania muzyki, jak zrozumieliście motywację Talibów?

2. Czy nakazy kulturowe lub religijne mają duży wpływ na wasze codzienne życie?

 

Dowiedz się więcej