Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców i odbiorczyń do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka (spalanie paliw kopalnianych, wycinaniem lasów deszczowych, hodowla zwierząt gospodarskich) powodują migracje ludzi w tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w Krajach Globalnego Południa. Ludzi, którzy migrują z powodu zmian klimatycznych nazywamy uchodźcami klimatycznymi, to ich dotyczy ten scenariusz lekcji.

Podczas lekcji uczniowie i uczennice dowiadują się, w jaki sposób badania materiału genetycznego przyczyniły się do opracowania map wędrówek człowieka współczesnego. Określają czynniki, które spowodowały wędrówkę, oraz dowiadują się, że populacja Polaków stanowi mieszankę genetyczną wielu grup naszych przodków.

Wytłumaczę, w jaki sposób wybrane pierwiastki krążą w przyrodzie. Dowiem się, w jaki sposób człowiek wpływa na obieg pierwiastków. Zaproponuję rozwiązania, które pozwolą stworzyć zrównoważony i samowystarczalny ekosystem.

Poznam techniki oczyszczania wody i sam/sama zaproponuję jeden ze sposobów. Wymienię powody, dla których warto wykorzystywać technologie do uzdatniania wody do picia. Zaproponuję sposób na odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych.

Strony