Zajęcia pozwolą uczniom i uczennicom dostrzec analogie w zjawiskach zachodzących w przeszłości i teraźniejszości. Poznają terminologię związaną z migracjami i zastanowią się problemem różnicowania uchodźców i imigrantów. Będą też mieli możliwość pracy, w swoim ulubionym- wirtualnym środowisku.

Podczas lekcji uczniowie i uczennice dowiadują się o represjach po Powstaniu Listopadowym, które stały się główną przyczyną Wielkiej Emigracji. Poznają przedstawicieli polskiej emigracji w Paryżu: Adama Mickiewicza i ks. Adama Czartoryskiego a także mieszkańców Adampola - wsi w Turcji.

Materiał proponowany jest jako podsumowanie nauki historii w gimnazjum, łączy bowiem wszystkie omawiane epoki historyczne. Ze względu na jego odniesienie do różnych punktów podstawy programowej możliwe jest jednak wykorzystanie go w całości lub we fragmentach na poziomie klasy I i III. Podczas zajęć młodzież uczy się wiązać zdarzenia z przeszłości z ich skutkami w dzisiejszym świecie. Ponadto ma szansę zauważyć, że wytwory cywilizacji, z których obecnie korzystamy, są wynikiem pracy przedstawicieli i przedstawicielek wielu kultur i pokoleń. 

Podczas omawiania zagadnienia ruchów społecznych na przełomie XIX i XX wieku, w tym kwestii emancypacji kobiet i ruchu feministycznego, możesz zaproponować młodzieży podjęcie tego tematu w ramach projektu edukacyjnego. Zachęć, aby zgodnie z metodologią projektu to uczniowie i uczennice (przy Twoim wsparciu) określili dokładny obszar tematyczny projektu, jego cel oraz etapy realizacji, a także wykonali poszczególne działania oraz zaprezentowali wyniki swojej pracy na szerszym forum. Poniższe propozycje dotyczące kwestii równouprawnienia kobiet oraz ich sytuacji w przeszłości i współcześnie mogą stać się inspiracją dla młodzieży do prowadzenia własnych badań i analizy źródeł. 

Ćwiczenie stanowi rozwinięcie tematyki ruchu spółdzielczego, którego działalność w zaborze austriackim zaowocowała powstaniem pierwszej polskiej partii chłopskiej. Młodzież dostrzeże ciągłość historyczną inicjatyw społecznych oraz uświadomi sobie, że różne formy stowarzyszania wpływają na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dobrobytu. 

Strony