Malala waleczna to postać rzeczywista – odważna pakistańska nastolatka, blogerka, aktywistka walcząca o prawa dziewcząt do edukacji, która za swoją działalność otrzymała w 2014 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Podczas zajęć uczennice i uczniowie nauczą się pisać charakterystykę postaci rzeczywistej na przykładzie Malali Yousafzai. Przy okazji przyjrzą się jej codziennemu życiu i dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami dotyczącymi dostępu do edukacji mierzą się dziewczęta w Pakistanie. Przed zajęciami poproś uczniów i uczennice, żeby poszukali informacji na temat Malali Yousafzai. 

Zajęcia przybliżają młodzieży zagadnienie rasizmu i pozwalają pogłębić wiedzę na temat działań antydyskryminacyjnych i prawoczłowieczych. Podczas pierwszej lekcji uczniowie i uczennice dowiedzą się o genezie największego sprzeciwu Afroamerykanek i Afroamerykanów wobec segregacji rasowej i prawnej dyskryminacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, którego esencję stanowił Ruch na Rzecz Praw Obywatelskich. Drugą lekcję należy przeprowadzić w pracowni informatycznej. Jej celem jest zapoznanie młodzieży z sylwetkami osób, których działalność w znaczący sposób wpłynęła na losy ludzi w ich krajach i na świecie. 

Zajęcia służą przybliżeniu młodzieży pojęcia symbolu przez pryzmat wybranych współczesnych przemian społeczno-politycznych na świecie. Uczniowie i uczennice poznają cechy symbolu jako środka wyrazu i zastanowią się nad symboliką różnych kolorów i roślin, które weszły do powszechnego użycia jako nazwy rewolucji bądź ruchów społeczno-politycznych. 

Podczas zajęć uczniowie i uczennice opiszą różne systemy polityczne (demokratyczny, autorytarny, totalitarny) oraz scharakteryzują sposób sprawowania władzy przez Hajle Sellasje, ostatniego cesarza Etiopii (który rządził do 1974 roku). Cesarz" Ryszarda Kapuścińskiego staje się punktem wyjścia do rozważań nad mechanizmami władzy i znaczeniem praw człowieka. Przed zajęciami młodzież zapoznaje się z lekturą. 

W trakcie trwania projektu młodzi ludzie będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się różnym krajom i regionom Afryki i przeanalizować, jaki wizerunek tego kontynentu jest prezentowany w literaturze i sztuce. Celem projektu jest przełamanie stereotypowego postrzegania globalnego Południa, w tym krajów afrykańskich, oraz zdobycie przez młodzież umiejętności krytycznej analizy źródeł. Zebrane informacje mogą pomóc w stworzeniu „Kompendium wiedzy (np. literackiej) o Afryce”, które może być prezentowane na bieżąco na blogu, Facebooku, na stronie internetowej szkoły czy w formie ekspozycji w budynku szkoły. Projekt można zakończyć szkolną debatą poświęconą proponowanemu problemowi lub konkursem na najlepszą pracę podsumowującą problem badawczy. 

Strony