Poznawanie różnorodności biologicznej, opisywanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w organizmach i w środowisku, interpretowanie informacji i wyjaśnianie zależności przyczynowo-skutkowych między faktami, formułowanie wniosków i opinii związanych z omawianymi zagadnieniami biologicznymi to wymagania ogólne, których realizację można oprzeć o materiały przedstawiające je w szerszym, globalnym wymiarze.

Intencją włączania zagadnień edukacji globalnej do zajęć biologii jest zwrócenie uwagi na zależności środowiskowe, społeczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie, a mające swoje korzenie w procesach biologicznych. Lekcje biologii dają młodzieży szansę, by oprócz zdobywania wiedzy z zakresu podstawy programowej, wykształcić w sobie umiejętności krytycznego myślenia i dostrzegania zależności oraz by podjąć próbę zrozumienia otaczającego świata.

Proponujemy scenariusze lekcji, ćwiczenia i temat projektu edukacyjnego, których wykorzystanie w procesie dydaktycznym zwróci uwagę młodzieży na globalne współzależności łączące ludzi, miejsca i wydarzenia na całym świecie. Wiele materiałów nawiązuje do wymagań szczegółowych
zawartych w punkcie X. podstawy programowej z biologii dla gimnazjum: Globalne i lokalne problemy środowiska, jednak miejsce na edukację globalną jest też przy realizacji innych wymagań szczegółowych. Przy zagadnieniu dotyczącym składników pokarmowych można odnieść się do globalnego rynku i produktów sprawiedliwego handlu. Genetyka to dział, w którym z powodzeniem można przedstawić procesy związane z modyfikacją genetyczną takich roślin jak bawełna czy kukurydza, które uprawiane są na przemysłową skalę w Azji i Ameryce Północnej i Południowej.

Wszystkie ćwiczenia rozwijające u młodzieży umiejętność poszukiwania, wykorzystywania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentacji mogą odwoływać się do zagadnień przedstawianych w kontekście zależności globalnych. Każdy z tych wątków pozwoli lepiej zrozumieć, czym jest globalny świat, jakie są zależności pomiędzy jego mieszkańcami i mieszkankami. Mamy nadzieję, że nasz zasób nie tylko wzbogaci warsztat biologów i biolożek o materiały przedstawiające globalny aspekt wybranych zagadnień, ale przede wszystkim stanie się inspiracją do własnych przemyśleń i poszukiwań nowych, nieoczywistych przykładów współzależności globalnych.