Realizację jednego z głównych wymagań podstawy programowej chemii, czyli wzmocnienia w młodzieży rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, można ułatwić poprzez prowadzenie zajęć chemii w oparciu o konkretne przykłady osadzone w kontekście globalnym.

Wcześniej abstrakcyjne tematy, ubrane w rzeczywiste pytanie problemowe, stają się bliższe młodzieży i bardziej zrozumiałe. Temat „Rozdzielanie mieszanin” można przeformułować przykładowo na „Jak umożliwić dostęp do czystej pitnej wody osobom mieszkającym na terenach, gdzie wody gruntowe uległy zasoleniu na skutek podnoszącego się poziomu morza i fal tsunami zalewających pola uprawne?”. W ten sposób podkreślony zostaje potencjał chemii – okazuje się przedmiotem angażującym i realnie wpływającym na jakość życia ludzi na całym świecie.

Odwoływanie się do aktualnie obecnych w debacie publicznej wątków globalnych – takich jak np. kryzys energetyczny czy przyszłość gospodarki Polski w obliczu nieopłacalnej produkcji elektryczności z węgla kamiennego i konieczności rozwijania sposobów pozyskiwania energii bez emisji CO2 – może wpłynąć na motywację młodzieży do rozwijania kolejnej kompetencji kształtowanej w ramach zajęć chemii: pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji.

Temat zawarty w podstawie chemii dla gimnazjum „Paliwa przyszłości” można bowiem zrealizować odwołując się do informacji, które młodzież za pośrednictwem Internetu zaczerpnie z innych części świata, gdzie np. wykorzystanie biogazu jako odnawialnego źródła energii jest częstą praktyką. Taka zmiana perspektywy daje nam ponadto szansę na kształtowanie postawy doceniającej dorobek i innowacyjność krajów globalnego Południa.

Możliwości, które oferuje nam podstawa programowa z chemii do uaktywnienia perspektywy globalnej. jest wiele – rozmawiając o procesach gnilnych ograniczających zdatność żywności do spożycia można jednocześnie sprawdzić, jak osoby mieszkające w tropikalnym klimacie zapewniają bezpieczne warunki dla przechowywania żywności bez wykorzystania elektryczności.