Wymagania ogólne podstawy programowej przedmiotu geografia na III etapie edukacyjnym w bezpośredni sposób odnoszą się do założeń edukacji globalnej i stanowią doskonałą przestrzeń zarówno do tego, aby poruszać na zajęciach zagadnienia globalne i tłumaczyć zachodzące współcześnie procesy, jak i kształtować u młodzieży postawy i wartości leżące i jej podstaw. Również wymagania szczegółowe – głównie odnoszące się do Działu 10: „Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka” pozwalają na uwzględnienie wątków globalnych – a wręcz wpisują perspektywę globalnych współzależności w zajęcia z geografii.

Idea, która stoi za obecną podstawa programową, to zachęcanie młodzieży do angażowania się na rzecz zmian w skali lokalnej i globalnej. Zajęcia geografii mają dać młodym osobom niezbędne narzędzia, aby samodzielnie móc analizować informacje, przetwarzać je, wyjaśniać zjawiska i procesy i zastosować tę wiedzę i umiejętności geograficzne w praktyce.

W „Komentarzu do podstawy programowej przedmiotu geografia” Mirosława Czerny zwraca uwagę, że zajęcia geografii powinny pokazywać różne oblicza współczesnego świata i pomagać młodym ludziom w rozumieniu „wzajemnie powiązanych procesów i zjawisk” oraz „roli, jaką jednostka odgrywa dziś w świecie oplecionym sieciami – rzeczywistymi i wirtualnymi”. W tym celu warto zadbać o to, aby lekcje geografii w jak najbardziej kompleksowy sposób przedstawiały zarówno rzeczywistość globalnej Północy, jak i globalnego Południa oraz ich wzajemne powiązania.

Współczesny świat podlega nieustannym przekształceniom i wciąż dynamicznie się zmienia. Z tego powodu nowa podstawa programowa odchodzi od nacisku na zdobywanie faktograficznej wiedzy, a zachęca do tego, by młodzież zdobywała praktyczne umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu – np. umiejętność samodzielnego wyszukiwania i analizy informacji, w tym korzystania ze źródeł informacji geograficznej.

Niezbędne jest zatem wskazywanie młodzieży wartościowych źródeł, zachęcanie do zapoznawania się z różnymi perspektywami i punktami widzenia, analizowania różnych aspektów procesów i zjawisk, aby budzić u młodych osób świadomość ogromnej różnorodności świata – nie tylko kulturowej, ale także społecznej, środowiskowej, gospodarczej.

Takie podejście wspiera jednocześnie kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i wyrabiania własnego zdania odnośnie zagadnień globalnych, coraz bliższych młodzieży w wieku gimnazjalnym.