Edukacja globalna włącza do historii nową ciekawą perspektywę, w jeszcze większym stopniu pokazując młodzieży związek między przeszłością a teraźniejszością i relacje łączące globalną Północ z globalnym Południem.

Kompetencje i umiejętności przedmiotowe kształtowane w ramach zajęć historii w gimnazjum skupiają się na trzech zasadniczych obszarach: chronologii historycznej, analizie i interpretacji historycznej oraz tworzeniu narracji historycznej. Intencją włączania zagadnień edukacji globalnej do zajęć historii jest zwrócenie uwagi na zależności społeczne, gospodarcze czy środowiskowe zachodzące we współczesnym świecie, a mające swoje korzenie w wydarzeniach i procesach historycznych. To także zachęta do krytycznej analizy źródeł, wyszukiwania informacji i wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych omawianych zjawisk i wydarzeń. Rozumienie przeszłości pomaga młodym ludziom odnajdywać się we współczesnym świecie, rozumieć jego złożoność i znaczenie podejmowanych decyzji i działań. Odwoływanie się do problematyki globalnej sprzyja również nauce formułowania przez uczniów i uczennice samodzielnych wniosków i argumentowania własnego stanowiska – umiejętności szczególnie cennych w warsztacie historycznym.

Włączanie zagadnień edukacji globalnej podczas zajęć historii nie oznacza rezygnacji z treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wręcz przeciwnie – to twórcze i atrakcyjne urozmaicenie, dzięki któremu uczniowie i uczennice mają szansę wyraźniej dostrzec zmiany zachodzące w życiu społeczno-gospodarczym oraz rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym poszczególnych regionów świata. Z

achęcamy do zadawania pytań skłaniających młodzież do poszukiwania analogii między wydarzeniami z przeszłości a teraźniejszością, a także do tego, by młodzieży dawać przestrzeń do stawiania takich pytań. Do poszerzania wiedzy uczniów i uczennic na temat świata współczesnego i jego uwarunkowań historycznych warto wykorzystywać również prace domowe, a także metodę projektów uczniowskich.