Moduł 2 - Pytanie 2 ///

Pytanie 2: Prosimy, sformułuj własną definicję sprawiedliwości technologicznej.

 

Uczestniczka: Joanna Zimniak

Moduł II mówi o etapach organizacji pracy i pozwala uściślić, na którym etapie aktualnie jesteśmy. Dostarcza nam nowych, interesujących materiałów (filmów, gier edukacyjnych...) do pracy z uczniami. Zawiera także wiele cennych porad jak zrealizować projekt z uczniami. Jego spora część poświęcona jest sprawiedliwości technologicznej - a co ona tak naprawdę oznacza? - Według mojej grupy projektowej sprawiedliwość technologiczna to umożliwienie dostępu i wykorzystania obecnie znanych technologii wszystkim ludziom na ziemi, bez względu na miejsce zamieszkania i status społeczny a także dostosowanie technologii do warunków, w jakich żyją.

 

Uczestniczka: Aldona Falkiewicz

Pierwszy slajd modułu nieco mnie pokrzepił, gdy zobaczyłam ramkę z etapami realizacji projektu. Jesteśmy bliżej prawej krawędzi ramki, czyli doprecyzowujemy pytania badawcze.

Ilość  nowych materiałów (filmów, aktywności itp.) z jednej strony mnie ucieszyła, a z drugiej przeraziła; kiedy? i co? zrealizuję, ale się udało :)

Czym jest dla mnie sprawiedliwość technologiczna? Chyba tym co powiedziała jedna z uczennic na zajęciach: "chodzi o to, żeby wszyscy ludzie, gdziekolwiek mieszkający, bogaci, czy biedni, mogli korzystać z dobrodziejstw cywilizacji i nowych technologii".

 

Uczestniczka: Alicja Lewicka

Treść tego modułu dotyczy uzmysłowienia sobie i uczestnikom projektu, czym jest sprawiedliwość technologiczna. Z pomocą materiałów oraz treści ujętych w tym module doprecyzujemy swoje pytania badawcze, dalej aktywnie działamy- poznajemy "tajemnice" OZE, m.in. praktycznie stosujemy inne źródła energii poprzez składanie i analizowanie zasad działania robota solarnego, ekozegara, lampki dynama itp. Próbujemy "wczuć się" w sytuację ludzi, którzy żyją w różnych rejonach świata i mają określone warunki życia- poprzez to zastanawiamy się, czy założenia naszych działań w projekcie mają sens. Poza tym zastanawiamy się, jak ma wyglądać dalsza część naszych działań, ich przekazanie innym oraz podsumowanie.

Moja definicja "sprawiedliwości technologicznej" (na pewno daleka od doskonałości, ale tak myślę :)): jest to umożliwienie takiego  postępowania ludzi w różnych rejonach świata, które pozwalałoby poprzez edukację ubogich grup ludności (społeczeństw) na praktyczne stosowanie znanych technologii w połączeniu z możliwościami związanymi z zasobami naturalnymi danego rejonu w celu polepszenia warunków życia (ułatwienie dostępu do energii, wody, itp.)

 

Uczestniczka: Monika Płoszaj

Moduł II skłania do refleksji nad sprawiedliwością technologiczną, pokazując, że na świecie tej sprawiedliwości brakuje. Jeśli chodzi o brak dostępu do wody pitnej, energii, żywności czy technologii, zwrócono uwagę, że jest to problem nie tylko ludzi z Globalnego Południa ale również mieszkańców wielu innych miejsc na świecie- głównie osób o niskim statusie materialnym.

Po analizie modułu II nasuwa się wniosek, że to co nazywamy "sprawiedliwością technologiczną" to nie tylko oklepane hasło ale coś, co każdy człowiek powinien mieć zagwarantowane. Skoro sprawiedliwość to i równość, a skoro równość to równy dostęp do podstawowych elementów niezbędnych do życia, ale także do technologii i odkryć, które to życie ułatwią. Największy wkład w szerzenie sprawiedliwości technologicznej powinni mieć ludzie, których decyzje i władza wpływają na losy miast, krajów a przez to i świata, ale nie mniej ważne jest, aby każdy "zwykły człowiek" również wyrabiał w sobie  wrażliwość i zrozumienie dla problemów Globalnego Południa. Mając na uwadze kształtowanie właściwych postaw możemy zachęcać młodzież do kreatywności i szukania rozwiązań dla konkretnych problemów. Realizacja projektu umożliwia nam wzbudzenie w uczniach nie tylko ciekawości ale również świadomości, dzięki czemu powinni oni lepiej pojąć, że nie trzeba wielkich pieniędzy czy najnowszych wynalazków aby ułatwić życie wielu osób. Ważne aby znaleźć takie rozwiązanie, które wykorzysta zasoby danego rejonu.