Kryteria dobrego projektu

KRYTERIA JAKOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO Z EDUKACJI GLOBALNEJ

 1. Odnosimy się do współzależności globalnych i uwzględniamy ich kontekst lokalny. Zwracamy uwagę na przyczyny i skutki globalnych wyzwań. 
Działanie powinno w sposób rzetelny i możliwie wyczerpujący prezentować dane zagadnienie. Pamiętajmy, aby zwracać uwagę na przyczyny i skutki, zarówno dla ludzi z krajów globalnego Południa, jak i globalnej Północy. Działania zyskują dodatkowy walor, gdy uwzględniają lokalny kontekst globalnych współzależności lub odwołują się do osobistych doświadczeń odbiorców i odbiorczyń. Istotą współzależności jest to, że dotyczą nas wszystkich. Najczęściej z powodu braku dostępu do informacji nie wiemy, że nasze codzienne zachowanie, np. kupowanie ubrań, ma wpływ na czyjeś życie. Nie zauważamy również związku między działaniami ludzi z odległych zakątków świata a naszym życiem (np. wycinanie lasów tropikalnych ma wpływ na groźną zmianę klimatu, której skutki dotykają również nas w Polsce).

 2. Podkreślamy wpływ jednostkowego i zbiorowego zaangażowania oraz codziennych wyborów na rozwiązywanie wyzwań globalnych. 
Warto, aby organizowane przedsięwzięcie zachęcało osoby, do których jest skierowane, do podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy sytuacji na świecie. Wzmacniajmy poczucie sprawczości pojedynczych ludzi poprzez podawanie przykładów sukcesów oddolnych akcji i istniejących sposobów na zaangażowanie się w zmianę na poziomie lokalnym i globalnym. Pokazujmy nie tylko wartość zmiany indywidualnych nawyków, ale także zbiorowej presji, która może wpływać na ważne decyzje polityczne.     

 3. Promujemy równość oraz sprawiedliwość wobec wszystkich ludzi na świecie, a także potrzebę budowania solidarności między mieszkańcami i mieszkankami globu. 
Dobre działanie powinno bardzo wyraźnie wskazywać, że wszyscy ludzie na świecie są równi, w związku z czym przysługuje im takie samo prawo do korzystania z zasobów świata czy gwarantowanych wolności. Poprzez realizowane działania należy dążyć do tego, aby przyszły świat zapewniał takie możliwości wszystkim ludziom. Podkreślajmy, że każdy z nas jest częścią globalnej społeczności, a co za tym idzie jest za nią jednakowo odpowiedzialny. Równocześnie kształtujmy poczucie zgody na różnorodność pomiędzy ludźmi, która jest ogromnym bogactwem. 

 4. Unikamy stereotypowego przedstawiania osób i zjawisk, szanujemy godność innych ludzi.
Dobre działanie w rzetelny sposób przedstawia globalne Południe oraz traktuje prezentowane osoby w sposób godny, równy i sprawiedliwy. Budujmy empatię i zachęcajmy do przyjmowanie perspektywy osób, których historie są wykorzystywane, przełamujmy powszechnie panujące stereotypy. Nie szokujmy przemocą bądź ludzkim cierpieniem. Sięgajmy po relacje z pierwszej ręki, bezpośrednio od bohaterów i bohaterek oraz świadków i świadkiń wydarzeń, przede wszystkim tych z globalnego Południa, aby ich perspektywa nie została, nawet w niezamierzony sposób. zakłamana czy przeinaczona. Wybierając zdjęcia, artykuły lub filmy ilustrujące temat projektu, zastanówmy się, czy sami, będąc w takiej sytuacji, chcielibyśmy być tak przedstawieni. W przestrzeganiu tych zasad może Wam pomóc spis dobrych praktyk informowania, czyli “Kodeks informowania o krajach Południa - wersja dla młodzieży”, zachęcamy do lektury!

 5. Stawiamy na formułowanie własnych opinii na tematy globalne. 
Wybierajmy aktywności, które stwarzają okazję do dyskusji, w tym również na trudne tematy globalne, oraz wyrażania własnego zdania z poszanowaniem opinii innych osób. Zachęcajmy do krytycznej analizy informacji oraz dalszego samodzielnego zdobywania wiedzy. Dobre działanie uczy krytycznego myślenia, nie promuje jednej ideologii, nie oferuje gotowych odpowiedzi. 

 6. Odwołujemy się do faktów i rzetelnych danych statystycznych.
Krytycznie analizujmy materiały, których używamy podczas realizacji działań - kto jest ich autorem/autorką, w jakiej sytuacji i w jakim celu powstały. Korzystajmy z wiarygodnych źródeł, przytaczajmy aktualne i sprawdzone dane. Na osobach, które dokonują wyboru materiałów spoczywa duża odpowiedzialność za przekaz, który jest kierowany do odbiorców i odbiorczyń. Nie ograniczajmy się do pasywnego przekazywania treści, a zachęcajmy do aktywnego uczestnictwa i podejmowania dalszych działań. 

 7. Kształtujemy zarówno wiedzę, jak i umiejętności i postawy. 
Działania powinny aktywizować uczestników i uczestniczki oraz motywować do przejęcia przez nich inicjatywy. Warto zaproponować konkretne przykłady zaangażowania i sposoby działania. Dobrze, gdy adresaci i adrestaki działań są przekonani o ich sensowności, a decyzja o udziale w działaniu jest umotywowana wewnętrznie, nie wynika zaś z chęci zdobycia określonych nagród. Dzięki temu postawy ukształtowane pod wpływem realizacji projektu będą trwałe. Sami dajemy dobry przykład!

 8. Pokazujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju jako wspólne zobowiązanie całej ludzkości, do których realizacji może się włączyć każdy człowiek.     
Poprzez podejmowane działania przybliżajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju, pokazując, że są one ze sobą wzajemnie powiązane i jedynie zaangażowanie wszystkich sektorów ludzkiej działalności oraz każdego z nas osobna może przyczynić się do poprawy sytuacji na świecie. To wspaniała okazja aby działać razem i dla wspólnego dobra! 

Strona powstała w ramach projektu "Ścieżki do Celów" współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2019. Zezwala się na do-wolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiada-czach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.