Zrealizowane programy

Sprawdź jakie programy zrealizowaliśmy do tej pory.

Programy edukacji globalnej

W świat z klasą

„W świat z klasą” to projekt, którego działania rozpoczęły się w styczniu 2013 i były kontynuowane do marca 2021 roku. 

Dzięki projektowi przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które umożliwiają systematyczne włączanie zagadnień związanych z edukacją globalną na poszczególnych przedmiotach w gimnazjum bez szkody dla realizacji celów kształcenia ogólnego określonych w podstawie programowej. Przed publikacją materiały zostały przetestowane w szkołach, a następnie udostępnione bezpłatnie w wersjach elektronicznych i papierowych.

W porozumieniu z organizacjami partnerskimi wypracowaliśmy także koncepcję globalnego nauczania, która ma na celu wspierać nauczycieli i nauczycielki w poruszaniu tematyki współzależności globalnych.

Zaproponowaliśmy szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek w formule blended learning – kursu internetowego wzbogaconego spotkaniami stacjonarnymi. Działania edukacyjne wzmocniliśmy przez organizację spotkań skierowanych do dyrektorów i dyrektorek szkół.

Edukacja globalna z klasą

Dzięki temu projektowi powstały kolejne publikacje ze scenariuszami zajęć i ćwiczeniami dla gimnazjum oraz kurs internetowy dla nauczycieli.

Wzór na rozwój

Projekt edukacyjny „Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności” był kierowany do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych. Jak można uczyć fizyki, chemii i biologii w sposób praktyczny, pokazując jednocześnie społeczną wagę wykorzystania wiedzy w życiu codziennym? 

Pomysł na to działanie zrodził się z przekonania, że to, czego młodzież uczy się na zajęciach z przedmiotów ścisłych, ma kluczowe znaczenie dla losów świata i jego rozwoju, gdyż teoria wykładana na lekcjach fizyki, chemii i biologii może mieć praktyczne zastosowanie przy tworzeniu rozwiązań ułatwiających życie mieszkanek i mieszkańców krajów globalnego Południa. 

Uwzględnianie perspektywy globalnej w toku nauki przedmiotów ścisłych to krok w kierunku świata bardziej sprawiedliwego, gdzie ludzie wiedzą, jak wykorzystywać wiedzę, by żyć w godnych warunkach i zapewniać sobie bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp do energii, czystej wody w obliczu zmieniającego się klimatu.

Patrz i zmieniaj

Projekt edukacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne. Nauczyciele otrzymali pakiet filmów dotyczących zagadnień globalnych i scenariusze zajęć do pracy z nimi. Brali również udział w szkoleniach z zakresu edukacji globalnej. Na podstawie materiałów organizowali w szkole lekcje z projekcjami filmów i wspólnie z młodzieżą realizowali uczniowskie projekty edukacyjne dotyczące globalnych współzależności. W szkołach uczestniczących w projekcie powstało również 50 uczniowskich klubów filmowych, które są formą aktywności pozalekcyjnej i przestrzenią do dyskusji na temat wyzwań globalnych. W projekcie wzięło udział 500 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt był realizowany w partnerstwie z organizacjami z Czech, Słowacji i Estonii, w 2009 roku został uhonorowany nagrodą World Aware Education Award przyznawaną przez Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy.

Jeden świat. Kluby filmowe

Projekt, który był kontynuacją „Patrz i zmieniaj”. Rozwijaliśmy w nim filmotekę – łącznie szkoły miały do dyspozycji ponad 50 filmów dokumentalnych. Młodzież ponadto miała szansę uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach – szkołach filmowych. Podczas tych warsztatów powstawały – przy wsparciu profesjonalnej ekipy filmowej – dokumenty realizowane przez młodzież, poruszające te tematy związane z globalnymi współzależnościami, które młodzi uznali za najważniejsze.

Świat na filmie

W ramach tego projektu CEO rozwijało kolekcję filmów dokumentalnych dla szkół, dotyczących zagadnień globalnych; animowało i wspierało pracę ponad 40 szkolnych klubów filmowych w całej Polsce. W 2012 roku wydany został również promocyjny pakiet filmowy, który trafił do prawie 950 szkół. Zorganizowane zostały również obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w kilkudziesięciu szkołach.

Programy edukacji ekologicznej

Europa o klimacie

„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” to program dla nauczycieli i nauczycielek, który pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Program wspierał rozwój wiedzy oraz postaw uczniów i uczennic, wzmocnić wiarę we własne możliwości, rozbudzić ich zainteresowanie środowiskiem naturalnym, odpowiedzialność za nie i poczucie sprawczości.Nawiązywał do aktualnej strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki – Europejski Zielony Ład. Składał się z webinarium wprowadzającego, trzech szkoleń online na tematy: bioróżnorodność, czysta energia, konsumpcja i z pakietu materiałów edukacyjnych. Jest kontynuowany w postaci serii spotkań.

Zgodnie z naturą

Ogólnopolski bezpłatny projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000. Projekt promował aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych. Celem projektu było zachęcenie uczniów i uczennic do zdobywania wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych oraz szans i zagrożeń z nimi związanych. Zespoły uczniowskie wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce i przeprowadzały projekty skierowane do społeczności lokalnych, dzięki czemu mieszkańcy i mieszkanki oraz lokalne instytucje mogły zdobyć wiedzę o wartości obszaru, w którym żyją oraz korzyściach, jakie mogą czerpać z jego ochrony.

Szkoła pełna zasobów

W tym projekcie nauczyciele poza tematami związanymi z gospodarowaniem energią i wodą mogli mogli prowadzić zajęcia związane z zarządzaniem obszarami leśnymi oraz metalami, a także zbadać, jak działania człowieka wpływają na zmiany klimatu. Projekt realizowany był w oparciu o wytyczne podstawy programowej. Ujęcie tych zagadnień z uwzględnieniem kontekstu zarówno środowiskowego, jak i gospodarczego oraz społecznego umożliwiało realizację działań szkolnych na większości przedmiotów w gimnazjum. Wsparciem dla nauczycieli były publikacje ze scenariuszami zajęć, karty pracy, kurs internetowy oraz warsztaty skierowane do młodzieży.

Szkoła pełna energii

Projekt skupiał się na odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów energetycznych. Opracowaliśmy kurs internetowy oraz materiały, które wspierały nauczycieli w realizacji projektów uczniowskich powiązanych tematycznie z tematem zarządzania energią.

Aktywni z natury

Projekt zachęcał młodzież do stania się młodymi ambasadorami skarbów natury”. Materiały skierowane do nauczycieli miały na celu wsparcie w kształtowaniu w młodych osobach odpowiedzialnej postawy w stosunku do otaczającego ich świata. Tematycznie projekt obejmował tematykę zrównoważonego rozwoju, zielonego transportu, odpowiedzialnej turystyki i świadomej konsumpcji.