Migracje

Choć migracje towarzyszą ludzkości od zawsze, to zjawisko, które wciąż wywołuje kontrowersje i emocje. W końcu składają się na  niego losy całych społeczności, jak i historie pojedynczych osób. Dlatego rozmowę o migracjach budujemy na czterech filarach: podniesienia świadomości wśród młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek na temat współczesnych migracji;  rozwijania umiejętności i kompetencji prowadzenia dobrej rozmowy w atmosferze szacunku i otwartości, niezależnie od poglądów; oddawanie głosu migrantom i migrantkom i poznawanie ich historii z pierwszej ręki; tworzenie kultury włączającej w szkole i w społeczności lokalnej, to jest budowanie otwartości na różnorodność i wielokulturowość.

Środowisko

Na podwórku może mieszkać 10 gatunków mrówek, które prowadzą ze sobą wojny, organizują zbójeckie wyprawy i zawierają sojusze. Obok domu może żyć nawet 30 różnych gatunków ptaków, dla których miasto przypomina las, łąkę, step, a nawet góry. Ilość różnorodnych roślin, zwierząt na łące czy w lesie jest nieporównywalnie większa! Warto się tej różnorodności lepiej przyjrzeć i ją chronić. Dlatego kwestie poznawania, brania odpowiedzialności za środowisko i jego ochrona są drogą do zainteresowania młodzieży otaczającym ich światem. A także niezbędnym elementem edukacji.

Klimat

Zmiana klimatu nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym, który dotyka odległe miejsca. Zmiana klimatu dzieje się na wschodzie, zachodzie, na północy i na południu. Tu i teraz.  Przyczyniamy się do jej postępowania i odczuwamy jej konsekwencje. Jesteśmy częścią świata opartego na współzależnościach, dlatego nie możemy biernie czekać i musimy działać razem. Warto pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu w najbliższym otoczeniu i globalnie poprzez zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic w zakresie krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów, współpracy w grupie.

Równość płci

Czy możemy mówić o demokratycznym i równym społeczeństwie, jeżeli jego połowa w zaledwie ograniczonym stopniu uczestniczy w życiu publicznym, w nauce, polityce czy gospodarce? Brak odpowiedniej reprezentacji kobiet i dziewczyn w tych sferach to nie tylko ograniczenie ich szans na osobisty rozwój i równe płace czy naruszenie konstytucyjnego prawa do równouprawnienia płci. To strata dla nas wszystkich, bo kobiety i dziewczyny są twórcze, kreatywne, zdolne do pracy zespołowej i gotowe odpowiadać na globalne wyzwania. Szkoła powinna być miejscem, które daje równe szanse wszystkim uczniom i uczennicom, pozwala odkryć młodym swój potencjał i rozwijać zainteresowanie.

Zrównoważony rozwój

Cele Zrównoważonego Rozwoju to wezwanie do działania dla wszystkich podmiotów – rządów, samorządów, małych i dużych firm oraz szkół i uniwersytetów. Aby osiągnąć cele rozwojowe wszyscy musimy ze sobą ściśle współpracować i wspólnie szukać rozwiązań dla globalnych wyzwań. Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często wzajemnie powiązane – podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają spójnego globalnego wysiłku. Warto pomagać młodym ludziom odnaleźć się w świecie globalnych współzależności i wyposażać ich w kompetencje, które pomogą im kształtować lepsze jutro.

Czyste powietrze

Co każdy z nas może zrobić, aby podjąć działania na rzecz ochrony czystości powietrza? Skąd czerpać dane i jak je interpretować? Jaki wpływ mają zanieczyszczenia na nasze zdrowie i jakość życia? To istotne tematy, od których zależy zdrowie młodzieży oraz ich rodzin. Warto podnosić kompetencje i zwiększać świadomość ekologiczną uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczyciele, członków i członkiń społeczności lokalnych na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania, która pozwala zgłębiać zagadnienia środowiskowe, poznawać powiązania pomiędzy społeczeństwem, środowiskiem i gospodarką oraz nasze indywidualne, nierozerwalne relacje ze środowiskiem naturalnym. Jej celem jest wzmacnianie kompetencji, które budują u uczniów i uczennic rozumienie przyrody i procesów mających miejsce w środowisku. Edukacja ekologiczna kształtuje poczucie odpowiedzialności i troskę o jakość środowiska naturalnego oraz umożliwia podejmowanie decyzji o angażowaniu się na jego rzecz i odpowiadanie na różne wyzwania współczesnego świata, w tym te dotyczące środowiska naturalnego.

Edukacja globalna

Złożony świat globalnych współzależności mogą poznać i oswoić zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież. Młodzi ludzie powinni w szkole zdobywać wiedzę, która pozwoli im zrozumieć to, co obserwują na co dzień. Złożoność i skala globalnych wyzwań sprawiają, że aby podejmować skuteczne działania, niezbędna jest efektywna edukacja, wielostronna współpraca, poczucie solidarności globalnej i odpowiedzialności za przyszłość.