Środowisko

Środowisko naturalne jest źródłem wszystkich zasobów niezbędnych do życia (wody, pożywienia, powietrza). Poprawia także jakość naszego życia – zieleń miejska oczyszcza powietrze, reguluje wilgotność, redukuje hałas, obniża temperaturę miasta w upalne dni. Bogate przyrodniczo tereny dostarczają nam przestrzeni do rekreacji, odpoczynku i rozwoju kultury. Szacunek do przyrody i poczucie obowiązku wobec swojego otoczenia to postawy, które uczniowie i uczennice kształtują od najmłodszych lat. Warto, aby dzieci i młodzież wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce, zmieniali swoje nawyki i przeprowadzali projekty skierowane do społeczności lokalnych. Dzięki temu zdobędą wiedzę o wartości obszaru, w którym żyją, oraz korzyściach, jakie mogą czerpać z jego ochrony. 

Szkoła może i powinna być miejscem, które inspiruje do zmian. Warto, żeby uczniowie i uczennice poznawali najważniejsze wyzwania środowiskowe właśnie w szkole i szukali rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu. Treści o środowisku mogą być poruszane w ramach dowolnego przedmiotu i wzajemnie się uzupełniać, a co za tym idzie kształtować podejście interdyscyplinarne w nauczaniu. Co więcej, można je wykorzystywać nie tylko podczas zajęć lekcyjnych i w terenie, ale także w pracy świetlic czy bibliotek szkolnych, wspierając integrację i współpracę szkolnej społeczności.

Do aktualnych potrzeb i wyzwań środowiskowych należą m.in.:

Poznajcie nasze materiały edukacyjne

Różnorodność biologiczna

Podkreślajcie znaczenie różnorodności biologicznej.

Zasoby naturalne

Uwrażliwiajcie na potrzebę ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda czy las.

Czysta energia

Wyjaśniajcie, jakie są korzyści i wyzwania środowiskowe związane z produkcją czystej energii.

Konsumpcja

Pokazujcie, jak być odpowiedzialnym konsumentem.

Jak się zaangażować?

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Zobacz, jakie prowadzimy aktualnie kursy, programy, warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek.

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

Wykorzystajcie metodę eksperymentów.

Poznajcie opinie tych, którzy już z nami współpracują!

Na pewno utwierdziłam się w przekonaniu, że dzisiaj wiedzę o świecie należy przekazywać młodzieży poprzez doświadczenie zmysłami. Od kilku lat próbuję w swojej szkole forsować różnego typu przedsięwzięcia promujące taki styl nauczania, np. organizowanie Dnia Pustej Klasy, sprzątania szlaków górskich, wycieczek przyrodniczo-turystycznych itp. Cieszę się, że wielu nauczycieli, którzy uczestniczyli w programie również podzielało i stosowało tego typu działania.

Nauczycielka uczestnicząca w programie
„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie”

Poszerzyłam wiedzę na temat bioróżnorodności, zdrowej żywności oraz czystej energii, a także poznałam ciekawe metody jej przekazywania młodym ludziom. Poznałam nowe narzędzia TIK, inspirujące strony internetowe, a także osoby zajmujące się ekologią i edukacją ekologiczną w szkole. Wiem, w razie potrzeby, do kogo mogę się zwrócić.

Nauczycielka uczestnicząca w programie
„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie”