Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna stanowi ważny element edukacji obywatelskiej. Buduje społeczeństwo oparte o zasady zrównoważonego rozwoju i skupia się ona na zdobywaniu wiedzy na temat zagadnień środowiskowych i poznawaniu powiązań między społeczeństwem, środowiskiem i gospodarką. Jej nieodłączną częścią jest wychowanie, czyli rozwijanie relacji ucznia i uczennicy ze środowiskiem naturalnym i kształtowanie kompetencji, które pozwolą im je chronić.

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej (Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., „Ochrona środowiska przyrodniczego”, Warszawa 2008).

Edukacja ekologiczna pomaga zauważyć otaczającą przyrodę, zrozumieć otoczenie, złożoność i współzależności w ekosystemach i nawiązać z naturą silniejszą więź. Ten rodzaj edukacji skupia się na relacji między człowiekiem a środowiskiem, pokazuje jak jego działanie wpływa na nie, pozwala spojrzeć na otaczający świat z nowej perspektywy, poczuć się jego częścią. W celu wzmocnienia świadomości ekologicznej, aktywności obywatelskiej i zaangażowania uczniów i uczennic w działania na rzecz ich otoczenia będziemy zachęcali młodzież (w ramach zajęć szkolnych i indywidualnych działań) do poznawania najbliższej przyrody: w pobliżu szkoły, domu, ale również cenne przyrodniczo tereny miasta: parki, trawniki, łąki kwietne, skwery, bulwary, lasy miejskie. Zachęcamy młodzież, by dostrzegła  wartość naturalnych ekosystemów, ich funkcje przyrodnicze oraz społeczne.

Istotnym edukacji ekologicznej jest kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko, empatii, poczucia sprawczości oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic, które w przyszłości pozwolą im zmierzyć się z globalnymi wyzwaniami związanymi ze środowiskiem naturalnym. 

Zagadnienia, które podejmujemy w ramach edukacji ekologicznej:

Dlaczego edukacja ekologiczna w szkole?

Szkoła odgrywa dużą rolę w tym, aby błędy popełnione przez poprzednie pokolenia, nie były powtarzane.

Dlatego:

  1. szkoła powinna włączać się w dyskusje o mądrych i innowacyjnych rozwiązaniach współczesnych wyzwań globalnych i ekologicznych, jak i podejmować konkretne działania je wdrażające. 
  2. szkoła powinna wychowywać w sposób, który pozwala zmienić optykę patrzenia na świat, uwrażliwiać na inne istoty oraz rozwijać umiejętności i kompetencje młodzieży, takie jak krytyczne myślenie, wyrażanie opinii, praca zespołowa, empatia i uważność. 
  3. szkoła powinna budować odpowiedzialność za swoje otoczenie, region, planetę i zachęcać do poznawania środowiska, zaczynając od najbliższej okolicy, motywować do podejmowania aktywności społecznej, kształtować postawy solidarności i szacunku w myśleniu o całym świecie i działaniu na jego rzecz. 
  4. szkoła, przez inspirowanie do spędzania czasu na łonie natury, może ułatwiać wyrażanie i rozumienie emocji, możliwość regeneracji oraz budowanie odporności na sytuacje kryzysowe poprzez kontakt z przyrodą są szczególnie istotne w świecie pełnym niepewności i wielkich wyzwań, takich jak zmiana klimatu.

Zajęcia w terenie

Wyjście poza szkolne mury daje mnóstwo możliwości!

Zajęcia (między)przedmiotowe

Patrzcie na problemy z różnych perspektyw.

Ekologiczny projekt młodzieżowy

Metoda projektu to zespołowe działanie, które buduje poczucie sprawstwa.

Jak zostać ekologiczną szkołą?

Szkoła jako miejsce, które buduje postawę odpowiedzialności i daje przykład całej społeczności.