Koncepcja edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowania, która pozwala zgłębiać zagadnienia środowiskowe, poznawać powiązania pomiędzy społeczeństwem, środowiskiem i gospodarką oraz nasze indywidualne relacje ze środowiskiem naturalnym. Jej celem jest wzmacnianie u uczniów i uczennic kompetencji, które budują rozumienie przyrody i procesów zachodzących w środowisku, wykształcają poczucie odpowiedzialności i troski o środowisko naturalne oraz umożliwiają podejmowanie decyzji o angażowaniu się na rzecz przyrody i odpowiadanie na różne wyzwania współczesnego świata, w tym te dotyczące środowiska naturalnego.

Źródło:Zielony ład w szkole”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2021

Zasady jakości edukacji ekologicznej

  1. Wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i kulturą; kształtuje świadomość i zainteresowanie tymi zależnościami // Nasz świat to skomplikowany system współzależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i kulturą

Edukacja ekologiczna wysokiej jakości wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i kulturą; kształtuje świadomość i zainteresowanie tymi zależnościami. Mówiąc o środowisku naturalny nie powinno się traktować go jako zamkniętej i zewnętrznej wobec świata ludzkiego całości, o którą powinniśmy dbać, a jako element większego systemu, do którego należy również człowiek i jego działalność.

Jak to zrobić w szkole? Poprzez:

2. Podkreśla znaczenie środowiska naturalnego; ukazuje złożoność ekosystemu, w którym człowiek stanowi równoważną część // Człowiek jest (tylko) częścią ekosystemu

Edukacja ekologiczna wysokiej jakości podkreśla znaczenie środowiska naturalnego; ukazuje złożoność ekosystemu, w którym człowiek stanowi równoważną część, jest (tylko) częścią ekosystemu. Mądra edukacja ekologiczna odrzuca antropocentryzm, pogląd, który stawia gatunek ludzki i jego potrzeby ponad innymi przedstawicielami i przedstawicielkami świata ożywionego. Według takiego podejścia człowiek nie jest najważniejszy, a współistnieje z resztą środowiska w harmonii.

Jak to zrobić w szkole? Poprzez:

3. Wyjaśnia zjawiska przyrodnicze na przykładzie rzeczywistych procesów i obiektów, na zajęciach w terenie // Przyroda to najlepsza nauczycielka

 Edukacja ekologiczna wysokiej jakości wyjaśnia zjawiska przyrodnicze na przykładzie rzeczywistych procesów i obiektów, na zajęciach w terenie, traktują przyrodę jako najlepszą nauczycielkę. Przyroda kształtowała się przez miliardy lat, przyglądając się naturze, dowiemy się, jak powinny wyglądać rzeka, jezioro, las czy łąka. Wytwory natury są idealne i powinniśmy ufać rozwiązaniom, którymi jesteśmy przez nią obdarzeni. Przyroda może uczyć też postaw i wartości, takich jak racjonalność i umiarkowanie, nad którymi warto się pochylić, myśląc o współczesnym konsumpcjonizmie.

Jak to robić w szkole? Poprzez:

4. Zachęca do działania, pokazuje wartość działań indywidualnych i współpracy na rzecz środowiska naturalnego // Każdy z nas jest odpowiedzialny za stan środowiska

Edukacja ekologiczna wysokiej jakości zachęca do działania, pokazuje wartość działań indywidualnych i współpracy na rzecz środowiska naturalnego, ponieważ każdy z nas jest odpowiedzialny za stan środowiska. Edukacja ekologiczna pomaga zrozumieć młodzieży, w jaki sposób jej decyzje i działania wpływają na środowisko, oraz przygotowuje do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Jak to robić w szkole? Poprzez:

5. Rozwija wiedzę, umiejętności i postawy oraz kompetencje kluczowe // Edukacja ekologiczna nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, jej wartość tkwi we wspieraniu rozwoju ucznia i uczennicy

Edukacja ekologiczna wysokiej jakości rozwija kompetencje kluczowe, w tym wiedzę, umiejętności i postawy, nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, jej wartość tkwi we wzmacnianiu rozwoju ucznia i uczennicy. Zwraca uwagę na praktykę (poszukiwanie i próby wdrażania rozwiązań konkretnych wyzwań środowiskowych) oraz kształtowanie postaw, w tym wrażliwości, uważności, empatii i więzi z przyrodą. Poznawanie przyrody, odnajdywanie swojego miejsca w ekosystemie, rozwiązywanie wyzwań środowiskowych i codzienne działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju mogą wzmacniać różnorodne kompetencje młodych ludzi:

Więcej na temat koncepcji edukacji ekologicznej Zielony ład w szkole”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2021.