Europa o klimacie

Zależy Ci na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień?

Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej?

Chcesz zachęcać młodzież do zmiany nawyków i wzmacniać proekologiczne postawy?

„Europa o klimacie” to seria spotkań organizowana w ramach programu Ekologiczna szkoła, dla nauczycieli i nauczycielek, która pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Chcemy wesprzeć rozwój wiedzy oraz postaw uczniów i uczennic, wzmocnić wiarę we własne możliwości, wzbudzić ich zainteresowanie środowiskiem naturalnym oraz aktualnymi wyzwaniami środowiskowymi, odpowiedzialność i poczucie sprawczości – a to wszystko za pomocą ciekawych i angażujących metod pracy. Przekonaj się, czy Twoja szkoła może być bardziej ekologiczna!

Kluczowe tematy

Dlaczego Europa mówi o klimacie?

Świat w którym żyjemy zmienia się dynamicznie. Obecnie mierzymy się – lokalnie i globalnie – z różnorodnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej to jedne z poważniejszych zagrożeń dla świata przyrody, którego jesteśmy częścią. Wyzwania te stanowią tematy rozmów na najwyższych szczeblach, są też przyczyną planowanych zmian gospodarczych i społecznych. Młodzież styka się z tematami utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w prasie, Internecie i telewizji, choć często nie posiada pewnej wiedzy, aby móc weryfikować informacje przekazywane przez różne źródła. Poprzez serię spotkań „Europa o klimacie” chcemy:

W programie powiemy o aktualnej strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki – Europejski Zielony Ład. Nowy plan działania ma na celu stworzenie i wdrożenie innego modelu rozwoju gospodarczego, który nie będzie pogłębiał ubożenia środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Proponowana w strategii transformacja, sprzyja włączeniu społecznemu, rozwojowi edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata dla ludzi i przyrody.

Dla kogo spotkania?

Dla wszystkich, którym zależy na włączaniu aktualnych tematów do zajęć w szkole. To seria spotkań dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy IV-VII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę na temat środowiska naturalnego uczniów i uczennic i ich proekologiczne postawy. Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! Serdecznie zapraszamy do programów zespoły nauczycielskie, jaki i pojedynczych nauczycieli i nauczycielki.

Jak będziemy działać?

Seria spotkań „Europa o klimacie” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne – spotkania, materiały, różnorodne metody i formy pracy, poprzez:

Festiwal internetowy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej - listopad 2021

Istotnym elementem spotkań będzie Festiwal internetowy z okazji corocznie odbywającego się Tygodnia Edukacji Globalnej – inicjowanego przez Centrum Północ-Południe Rady Europy. W tygodniu 15-21 listopada zorganizujemy festiwal internetowy, w ramach którego przyjrzymy się istotnym wyzwaniom globalnym m.in.. zmianie klimatu i zagrożeniom różnorodności biologicznej. Wydarzenie kierowane do młodzieży będzie stanowiło integralną część serii spotkań kierowanej do nauczycieli i nauczycielek. Celem Festiwalu będzie utrwalenie wiedzy na temat kluczowych tematów w serii spotkań oraz zaproszenie do wspólnej refleksji na temat tego jak szkoła może włączać się w rozwiązywanie globalnych wyzwań.

Jak się zgłosić?

Na wszystkie wydarzenia obowiązują osobne zapisy. Nasi uczestnicy i uczestniczki mogą samodzielnie zdecydować o poziomie swojego zaangażowania w realizację programu. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w webinarium wprowadzającym i we wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu programu dokształcania. Webinarium wprowadzające odbędzie się 7 października i otworzy serię spotkań „Europa o klimacie”. Seria warsztatów on-line rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. Warsztaty będą trwały ok. 2 godziny, na platformie ZOOM, co dwa tygodnie.

Najbliższe spotkanie

Trwa rekrutacja na trzecie spotkanie z serii „Europa o klimacie”: „W jaki sposób stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym?”, które odbędzie się 25 listopada, w godzinach 17:00-19:00.

Webinarium z elementami warsztatu on-line będzie dotyczyło tematu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz działań które może przeprowadzić szkoła, w ramach edukacji ekologicznej, na rzecz kształtowania prośrodowiskowych nawyków.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do 22 listopada, do godziny 12.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

TERMIN CAŁEGO PROJEKTU: od 07 października 2021 do 15 grudnia 2021
KONTAKT: justyna.zamojda@ceo.org.pl

Seria spotkań „Europa o klimacie”, organizowana w ramach programu Ekologiczna szkoła, jest współfinansowana ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Korzyści

Program Ekologiczna szkoła” dostarcza wiedzę na temat środowiska i aktualnych wyzwań środowiskowych, lokalnych i globalnych, wzmacnia kompetencje uczniów i uczennic, wspiera nauczycieli i nauczycielki w rozwoju umiejętności i dostarcza inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć. Celem programu jest również zmiana wewnątrz szkoły tak, aby stawała się świadomą ekologicznie i solidarną społecznością. Taką, która wspólnie ze społecznością lokalną podejmuje działania w środowisku. Realizacja programu niesie ze sobą korzyści:

Metody edukacyjne

W programie wykorzystujemy metody pracy, które wpłyną zarówno na wzmocnienie kompetencji środowiskowych, globalnych, jak i społecznych oraz obywatelskich młodzieży, m.in.:

Ekologiczna szkoła

Zależy Wam na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień oraz wyzwań ekologicznych? Szukacie inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej? Chcecie zachęcać młodzież do poznawania przyrody i zmiany nawyków? Zależy Wam na wzmocnieniu proekologicznych postaw w szkole? Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! 

Program pogłębia u młodzieży świadomość dotyczącą środowiska naturalnego, więź z naturą i poczucie odpowiedzialności za lokalne otoczenie. Skupia się na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, uczy rozpoznawania zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. Uczestniczki i uczestnicy przy wsparciu opiekuna tworzą warunki do nauki w terenie i nawiązują współpracę z lokalną społecznością.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

Naszym uczestnikom i uczestniczkom oferujemy:

  • Webinarium przygotowującym nauczycieli do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (listopada 2021 r.).
  • Webinarium przygotowującym do podsumowania projektów młodzieżowych (maj 2022 r.).
  • Podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu “Ekologiczna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2022 r.).

Więcej o edukacji ekologicznej przeczytacie TUTAJ.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o aktualnych wyzwaniach środowiskowych, lokalnie i globalnie. Będą zdobywać umiejętności metodyczne potrzebne do rozbudzenia zainteresowań ekologicznych młodych ludzi, podniesienia ich umiejętności i kompetencji (m.in. społecznych, obywatelskich, środowiskowych, globalnych i krytycznego myślenia), stworzenia dodatkowych okazji w szkole do poznawania okolicy i otaczającego środowiska przyrodniczego przez zajęcia przedmiotowe lub dodatkowe. Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie przeprowadzenie minimum dwóch zajęć (najlepiej we współpracy z innym nauczycielem lub nauczycielką), w celu wzmocniania więzi młodzieży z naturą oraz przekazania informacji na temat aktualnych wyzwań środowiskowych, lokalnych i globalnych. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane głównie z różnorodnością biologiczną.

II semestr - działamy!

W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczący w kursie internetowym koncentrują swoje działania na przeprowadzeniu z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem na rzecz wybranego wyzwania środowiskowego (w obszarze ochrony różnorodności biologicznej) zdiagnozowanego w swoim sąsiedztwie. Działania będą skierowane do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu zachęcać do wspólnego poznawania i odpowiadania na wyzwania globalne związane z ochroną środowiska. Dzięki działaniom w II semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu wesprą młodzież w rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.