Pomysły na działania samorządu uczniowskiego

Informacje o materiale

Data dodania: 10.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Uczniowie

Artykuł

ABSOLWENCI

 • Zorganizowanie stowarzyszenia absolwentów
 • Udział w organizowaniu spotkań absolwentów
 • Wysyłanie do absolwentów gazetki szkolnej
 • Zasadzenie na terenie szkoły drzewek dla uczczenia wybitnych wychowanków
 • Zorganizowanie na terenie szkoły wystawy prezentującej osiągnięcia absolwentów

EKOLOGIA

 • Pomoc w organizowaniu stojaków na rowery i utrzymaniu ich
 • Przygotowanie kampanii „Poznaj swoje środowisko”
 • Sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, praca nad zakładaniem parków miejskich
 • Praca nad wykrywaniem źródeł zanieczyszczania środowiska
 • Akcja na rzecz wyznaczania dróg wyłącznie dla rowerów
 • Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi, dni sprzątania Ziemi itp.
 • Opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony środowiska (powołanie przy Komisji do spraw środowiska naturalnego)
 • Zorganizowanie sesji poświęconej sprawom środowiska
 • Przedstawianie władzom samorządowym rezolucji w sprawie ochrony środowiska

IMPREZY TOWARZYSKIE

 • Podwieczorek dla nauczycieli i pracowników obsługi
 • Zabawy (Walentynki, święto Wiosny itp.)
 • Poczta walentynkowa
 • Zabawa na wrotkach lub łyżwach
 • Zabawa pożegnalna dla maturzystów
 • Uroczysty bal
 • Piknik dla …
 • Uroczysty bankiet dla całej szkoły
 • Wspólne śniadanie na boisku szkolnym
 • Zabawa zapoznawcza dla pierwszych klas
 • Uroczysta kolacja
 • Koncerty: rockowe, folkowe, country, itd.
 • Zabawa noworoczna
 • Kolacja ze wspólnego garnka
 • Zabawa ludowa
 • Festiwale
 • Jazda na sianie (czyli letni kulig)
 • Kulig
 • Rajd pieszy
 • Lekcje tańca
 • Bal przebierańców

KONKURSY

 • Konkurs na wybór flagi szkoły (klasy), godła, pieczęci, maskotki, piosenki
 • Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne
 • Konkursy świąteczne na najbardziej pomysłową dekorację sali, korytarza
 • Dzień sportów alternatywnych (hula-hop, rzut talerzykami, walka na poduszki, itp)

KONTAKTY Z UCZNIAMI

 • Przeprowadzanie otwartych zebrań Rady Uczniowskiej
 • Zapraszanie osób nie będących członkami Rady do udziału w pracach komisji
 • Regularne składanie ogółowi uczniów raportów o pracy Rady
 • Zbieranie opinii uczniów
 • Powołanie Komisji skarg
 • Odwiedziny członków Zarządu w klasach i ich rozmowy z uczniami o nurtujących ich problemach
 • Organizowanie Forum Uczniowskiego

KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI

 • Organizowanie imprez sportowych dla uczniów i nauczycieli
 • Wysyłanie kart urodzinowych do nauczycieli
 • Zapraszanie nauczycieli na śniadania w stołówce szkolnej
 • Zorganizowanie dni uznania nauczycieli
 • Zapraszanie nauczycieli na zebrania Rady Uczniowskiej
 • Zorganizowanie klubów dyskusyjnych uczniów i nauczycieli
 • Przeprowadzanie wywiadów z nauczycielami do gazetki szkolnej
 • Zorganizowanie dnia, w którym uczniowie przejmują rolę nauczycieli
 • Dostarczanie nauczycielom kopii protokołów ze spotkań Rady Uczniowskiej
 • Przeprowadzenie konkursu „Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa”
 • Powitanie jesienią nowych nauczycieli (żegnanie odchodzących)
 • Zorganizowanie uczniów do pomocy nauczycielom na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
 • Opublikowanie w szkolnej gazetce kalendarza imienin nauczycieli
 • Zorganizowanie aukcji rzeczy zagubionych

KONTAKTY Z RODZICAMI

 • Zachęcanie rodziców do czynnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców
 • Prośba o pełnienie dyżurów podczas imprez szkolnych
 • Wysyłanie podziękowań do rodziców, którzy pomagają w realizacji planów Rady Uczniowskiej
 • Zapraszanie rodziców na spotkania Rady

KONTAKTY Z ADMINISTRACJĄ

 • Ustalenie planu regularnych spotkań uczniów z dyrekcją szkoły
 • Dostarczanie protokołu po każdym spotkaniu Rady Uczniowskiej
 • Założenie Uczniowskiego Komitetu Doradczego
 • Zapraszanie pracowników administracji i ich współmałżonków na imprezy organizowane przez uczniów

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I STYPENDIA NAUKOWE

 • Przyznawanie nagród za wiedzę lub wykonanie konkretnych zadań
 • Przeprowadzanie otwartych zebrań na temat sposobu podziału stypendiów
 • Przygotowanie nagród dla absolwentów kończących szkołę
 • Nakłonienie poszczególnych pracowni lub kółek do opracowania kryteriów przyznawania nagród w ich specjalności
 • Spotkanie z miejscowymi biznesmenami i przedstawicielami władzy w celu ustalenia funduszu stypendialnego
 • Wymyślenie stałego sposobu uhonorowania uczniów wyróżniających się (tablica honorowa, plakietka, prezentacja w gazetce, „sala chwały” itp)
 • Zbieranie informacji o możliwościach zdobycia stypendiów na wyższych uczelniach
 • Zaproszenie przedstawicieli uczelni odpowiedzialnych za sprawy finansowe na spotkanie z zainteresowanymi uczniami najstarszej klasy
 • Założenie stowarzyszenia (oddziału) uczniów wybitnych

POSTAWA OBYWATELSKA

 • Odgrywanie zebrań politycznych
 • Pożyczenie sprzętu do głosowania na szkolne wybory
 • Wprowadzenie do programu szkolnego lekcji z przywództwa
 • Czuwanie nad przebiegiem różnych wyborów w szkole
 • Zorganizowanie modelu ONZ w szkole (posiedzenie ONZ, poszczególne klasy są reprezentantami różnych krajów)
 • Udział w posiedzeniach władz lokalnych
 • Zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych i administracji państwowej na spotkania z uczniami
 • Poznawanie pracy ludzi dorosłych przez całodzienne towarzyszenie im w pracy
 • Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej

POSTAWY UCZNIÓW

 • Zorganizowanie kampanii na rzecz poprawnego zachowania uczniów na imprezach sportowych
 • Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety „Czy lubisz swoją szkołę?”
 • Przeprowadzanie wśród uczniów sondaży w sprawach ważnych dla życia szkoły i nie tylko
 • Zdobycie zgody na przeprowadzanie przez członków zarządu dyskusji podczas lekcji
 • Przeciwdziałanie wandalizmowi
 • Zbieranie opinii uczniów w kwestiach politycznych i społecznych
 • Przeprowadzanie dyskusji (w tym panelowych) na tematy interesujące uczniów
 • Przyznawanie nagrody „cichego bohatera” osobie, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w szkole, ale jest niedoceniania
 • Organizowanie dyskusji między nauczycielami i uczniami na temat problemów szkolnych

PORADNICTWO

 • Zorganizowanie dnia orientacji zawodowej
 • Zorganizowanie dnia informacji o studiach wyższych
 • Zorganizowanie dnia informacji o kształceniu zawodowym
 • Prowadzenie biblioteki informacji o zawodach
 • Zrobienie spisu katalogów wyższych uczelni, które są dostępne w bibliotece szkolnej
 • Przeprowadzenie dnia uczelni wyższej
 • Wydanie spisu lokalnych punktów poradnictwa dla młodzieży
 • Zorganizowanie szkolnego telefonu zaufania lub współpraca z telefonem już istniejącym
 • Propagowanie informacji o możliwościach pracy wakacyjnej

POZNAWANIE SZKOŁY

 • Zaplanowanie nowym uczniom pierwszego tygodnia w szkole
 • Nakłonienie wszystkich organizacji do wywieszenia powitalnych haseł
 • Odwiedziny w szkołach, z których będą się rekrutowali nowi uczniowie i spotkania z nimi
 • Wyznaczenie starszym uczniom roli opiekunów i przewodników
 • Nagranie filmu o typowym tygodniu w szkole i pokazywanie go nowym uczniom
 • Przedstawienie humoreski o tym, co szkoła ma do zaproponowania
 • Granie roli starszych sióstr i braci
 • Urządzenie śniadania dla nowych uczniów
 • Zorganizowanie zabawy zapoznawczej
 • Przygotowanie przewodnika po szkole i rozdwanie go każdemu nowemu uczniowi
 • Poproszenie wszystkich kółek o wysłanie przedstawicieli na spotkanie z nowymi uczniami
 • Zorganizowanie specjalnego spotkania dla nowych uczniów
 • Wręczanie świadectwa przyjęcia do społeczności uczniowskiej lub jakiegoś drobiazgu na powitanie
 • Noszenie w tym czasie specjalnych znaczków i poinformowanie nowych uczniów, że mogą przychodzić do rady ze swoimi problemami
 • Odwiedziny uczniów klas starszych w klasach pierwszych i wyjaśnianie różnych aspektów życia szkoły

PRACA NA RZECZ DZIECI

 • Ochotnicza praca w żłobkach, przedszkolach lub domach dziecka
 • Ochotnicza praca w bibliotekach – czytanie i opowiadanie dzieciom bajek
 • Udział w akcji „Gwiazdka dla każdego dziecka”
 • Zbieranie i naprawa różnych zabawek
 • Robienie zabawek na zajęciach w szkole
 • Zorganizowanie ochotników do opieki nad dziećmi rodziców, którzy pracują na rzecz szkoły

PRACE NA RZECZ SZKOŁY

 • Pełnienie dyżurów na korytarzach
 • Oprowadzanie wycieczek po budynku szkolnym
 • Obsługiwanie punktów informacyjnych dla gości
 • Prowadzenie listy absolwentów
 • Odnowienie pokoju woźnych
 • Umieszczenie półek na teczki w pobliżu sal gimnastycznych i stołówki
 • Ustalenie regulaminu stołówki
 • Negocjowanie jadłospisu w szkolnej stołówce
 • Zachęcanie do szerszego korzystania ze stołówki
 • Utrzymywanie tablic informacyjnych na korytarzach
 • Zdobywanie ciekawych reprodukcji i zawieszanie ich na korytarzach
 • Prowadzenie kroniki
 • Pełnienie funkcji gospodarzy na imprezach szkolnych
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Prowadzenie skrzynki życzeń
 • Zwracanie uwagi na rzeczy i miejsca, które trzeba naprawić
 • Malowanie korytarzy i sal, troska o estetykę innych pomieszczeń
 • Pomoc bibliotekarzom szkolnym w poszerzaniu biblioteki i w pracy z czytelnikami
 • Troska o zieleń wokół szkoły: sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, ich pielęgnacja
 • Sprzątanie terenu wokół szkoły
 • Sprawdzanie działania automatów telefonicznych
 • Postawienie przed szkołą stojaków dla rowerów
 • Pomoc w zbiórce pieniędzy na stroje dla drużyn sportowych, zespołów muzycznych, przywódców, kibiców
 • Prowadzenie kampanii na rzecz statutu szkoły
 • Zaplanowanie serii wykładów

PRACA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 • Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych w celu poznania planów rozwoju tego terenu
 • Praca w schroniskach dla zwierząt
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji zajmujących się zdrowiem
 • Zbieranie książek i czasopism dla domów dziecka, domów opieki, szpitali
 • Zorganizowanie i prowadzenie środowiskowego centrum młodzieży
 • Informowanie lokalnych klubów i organizacji o pracy Rady Uczniowskiej
 • Pomoc w tworzeniu i rozwoju miejscowego muzeum historycznego
 • Odwiedziny w domach osób starszych i w domach starców
 • Praca w miejskich i krajowych komisjach młodzieżowych
 • Prezentacja pracy Rady Uczniowskiej w lokalnym radiu, TV, prasie
 • Reprezentowanie interesów uczniów podczas debat dotyczących praw młodych ludzi
 • Zorganizowanie w szkole wieczoru dla rodziców
 • Zapraszanie pracowników oświaty do udziału w dyskusjach panelowych
 • Organizowanie zbiórek na rzecz organizacji charytatywnych
 • Poznawanie historii lokalnej i przedstawianie jej uczniom w sposób atrakcyjny
 • Pomoc w organizacji letniego wypoczynku

PRACA NA RZECZ UCZNIÓW

 • Urządzanie wystaw prac uczniów: rysunków, rękodzieła, fotografii, itp
 • Prowadzenie usług przegrywania i wypożyczania taśm
 • Propagowanie gospodarności i oszczędności na terenie szkoły
 • Prowadzenie barku lub sklepiku szkolnego
 • Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla uczniów
 • Prowadzenie kącika rzeczy zgubionych i znalezionych
 • Pomoc w ćwiczeniach straży pożarnej
 • Ułożenie systemu oceny uczniów (np. przez wprowadzenie jasnego systemu punktacji)
 • Prowadzenie uczniowskiego zakładu usługowego
 • Prowadzenie listy wszystkich przedsięwzięć
 • Zbieranie podpisów pod petycją w sprawach ważnych dla szkoły i środowiska
 • Propagowanie ubezpieczeń wśród uczniów
 • Wyeliminowanie znęcania się nad pierwszoklasistami i innych przejawów okrucieństwa
 • Uzyskanie zniżki dla uczniów w miejscowych kinach, siłowni, itp.
 • Koordynacja programu imprez szkolnych
 • Wydawanie uczniom identyfikatorów
 • Zapewnienie uczniom możliwości słuchania muzyki podczas przerw
 • Prowadzenie szkolnego działu reklamy, z którego mogą korzystać różne szkolne koła i organizacje
 • Zorganizowanie tablicy ogłoszeń dla uczniów
 • Wysyłanie do chorych uczniów kartek i prezentów
 • Założenie pogotowia pożyczkowego dla uczniów
 • Pilnowanie porządku wśród uczniów
 • Pomoc w nauce uczniom słabszym
 • Prowadzenie poradnictwa dla uczniów
 • Propagowanie imprez kulturalnych, sportowych itp.
 • Zorganizowanie giełdy używanych podręczników

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 • Przygotowanie Karty Praw i Obowiązków Ucznia
 • Wprowadzenie zmian w Statucie szkoły lub regulaminach
 • Założenie Komisji rzecznictwa praw ucznia
 • Wprowadzenie członków społeczności uczniowskiej do komisji układającej plan pracy szkoły
 • Opracowanie systemu nagradzania i wyróżniania uczniów
 • Ułożenie kodeksu honorowego i powołanie komisji rozjemczej
 • Bieżąca informacja o wszelkich zmianach prawnych dotyczących praw i obowiązków uczniów
 • Prezentowanie poglądów uczniów różnym grupom dorosłych
 • Zorganizowanie Dnia Praw i Obowiązków
 • Organizowanie prelekcji o prawach i obowiązkach ucznia
 • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, której celem jest określenie stopnia świadomości swych praw i obowiązków

PUBLIKACJE

 • Comiesięczne kalendarium imprez
 • Broszura z propozycjami tematów na godziny wychowawcze
 • Roczne kalendarium pracy Rady Uczniowskiej
 • Gazeta, biuletyn informacyjny, informator o szkole
 • Książka adresowa lub telefoniczna uczniów i dla uczniów
 • Redagowanie działu w gazecie szkolnej lub lokalnej
 • Regulamin Samorządu, regulamin wyborów, regulamin pracy Zarządu itp.
 • Plan szkoły
 • Protokoły z posiedzeń Rady Uczniowskiej
 • Zdjęcia i życiorysy kandydatów do Rady
 • Lista adresowa członków Rady Uczniowskiej
 • Wyciąg najważniejszych praw i obowiązków ucznia
 • Dokumenty zawierające prawa i obowiązki ucznia

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Udział w programach ONZ
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi np. CARE, UNICEF, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Amnesty International
 • Zorganizowanie zabawy, z której dochód zostanie przeznaczony na UNICEF
 • Sfinansowanie rocznej nauki ucznia z zagranicy w waszej szkole
 • Zebranie funduszy na wysłanie ucznia do szkoły w innym kraju
 • Zapraszanie uczniów-cudzoziemców i innych pochodzących z zagranicy członków waszej społeczności lokalnej na spotkania o ich rodakach
 • Nagranie typowych zajęć szkolnych na taśmie i wysłanie ich do szkoły w innym kraju
 • Nawiązanie korespondencji z klasą w innym kraju
 • Przeprowadzenie spotkania poświęconego działalności ONZ
 • Pomoc finansowa dla sieroty za granicą
 • Powakacyjne spotkanie z uczniami, którzy byli za granicą: podzielenie się wrażeniami, wyświetlanie przeźroczy itp.
 • Informowanie o specjalnych ulgach w cenach biletów dla uczniów za granicą
 • Organizowanie dni kuchni innych krajów
 • Spotkania z prelegentami z innych krajów
 • Zbiórka pieniędzy na szkoły w krajach rozwijających się
 • Założenie klubu międzynarodowego, którego zadaniem będzie poznawanie życia w innych krajach

KONTAKTY Z INNYMI SZKOŁAMI

 • Pomoc uczniom szkoły podstawowej w zorganizowaniu Rady Uczniowskiej
 • Organizowanie i branie udziału w regionalnych spotkaniach rad uczniowskich
 • Opracowanie programu wymiany uczniów ze szkołą w innym mieście lub państwie
 • Zaplanowanie dnia lub tygodnia wymiany pomiędzy miejscowymi szkołami
 • Utworzenie rady uczniowskiej szkół waszego terenu
 • Zbieranie pomocy dla słabo wyposażonych szkół
 • Rozsyłanie listów i gazetek do rad uczniowskich innych szkół
 • Wspólne wyjazdy na spotkania regionalne
 • Połączenie wysiłków w kampanii o sprawy polityczne ważne dla uczniów

SAMOKSZTAŁCENIE

 • „Dni edukacji alternatywnej”
 • Proponowanie zajęć poszerzających program szkolny i rozwijających zainteresowania uczniów
 • Opracowanie programu pomocy uczniom słabym
 • Organizowanie dorocznych sesji, warsztatów itp.

SPORT

 • Wysyłanie do graczy przed każdą imprezą sportową kilku słów dodających animuszu
 • Zorganizowanie Klubu Kibica (szkolnej drużyny siatkówki)
 • Organizowanie bankietów dla uczczenia wszystkich graczy
 • Organizowanie konkursów między klasami na najczęściej kibicującą klasę
 • Sprzedawanie podczas rozgrywek prażonej kukurydzy itp.
 • Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na najlepsze hasła kibiców
 • Organizowanie dni barw szkoły przed ważnymi rozgrywkami
 • Zachęcanie do udziału w rozgrywkach sportowych dziewcząt
 • Przeprowadzenie wyboru przywódców kibiców
 • Przygotowanie kursów na przywódców kibiców
 • Zorganizowanie podczas rozgrywek specjalnego sektora dla przywódców kibiców
 • Zakupienie im megafonów i kostiumów
 • Zaplanowanie dla całej szkoły dnia na boisku
 • Zaplanowanie zawodów tak, aby każdy uczeń mógł w nich uczestniczyć
 • Organizowanie sportowych rozgrywek między klasami, kółkami itp.

SPOTKANIA

 • Zaplanowanie dyskusji panelowej
 • Wystawienie operetki, koncertu, jednoaktówki, kabaretu itp.
 • Zaproszenie mówców z prelekcjami
 • Zorganizowanie zebrania z mieszkańcami miasta (dzielnicy) dla omówienia problemu
 • Zaprezentowanie pracy niektórych pracowni szkolnych
 • Pokazywanie w gablotach prac kółek szkolnych
 • Spotkania z innymi szkołami (zapraszanie ich do siebie, wizyty u nich)
 • Pokazywanie filmów, przeźroczy, kronik z podróży
 • Przygotowanie spotkania „Kto jest kim?”, aby przedstawić członków Rady Uczniowskiej
 • Przeprowadzenie pokazowego zebrania Rady
 • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety „Czym powinien się zająć zarząd samorządu?”
 • Opracować system oceny zebrań samorządu
 • Zorganizowanie zebrania przedstawiającego kandydatów do Rady lub ich debatę
 • Przeprowadzenie zebrania na temat praw i obowiązków
 • Uroczyste obchody świąt, rocznic itp.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY