Jak angażować młodzież?

Różnorodność szkolnych aktywności stwarza wiele okazji do przekazywania wiedzy na temat migracji, pokazywania jej aspektów globalnych i lokalnych. Warto skorzystać z różnych możliwości i potraktować zjawisko migracji jako zagadnienie przekrojowe, które może być poruszane zarówno na godzinie wychowawczej, zajęciach przedmiotowych jak i w trakcie pozalekcyjnych inicjatyw młodzieżowych.

Rozmowa o migracjach na godzinie wychowawczej

O wartościach i postawach

Sprawa migrantów i uchodźców dotyka podstawowych postaw i wartości, takich jak tożsamość, osobiste bezpieczeństwo, obowiązek pomocy potrzebującym, tolerancja, odpowiedzialność czy solidarność. Szkolne spotkanie jest szansą na praktykowanie rozmowy i uczenia się dialogu. To znakomita okazja do dyskutowania o problemach współczesnego świata, takich jak migracje oraz o wartościach z nimi związanych. Przygotowuje młodzież do świadomych wyborów, daje szansę rozpoznać, co jest dla niej ważne i uczy to wyrażać. Dzięki słuchaniu, co jest istotne dla innych, możemy ich zrozumieć, a często dostrzec, co nas łączy i poczuć wspólnotę wartości. Wysłuchanie z szacunkiem drugiej strony jest podstawą do zrozumienia wyborów rozmówcy i buduje możliwość dalszego porozumienia.

Podstawowe wartości związane z kwestią migracji, to:

Promowanie tych progresywnych wartości będzie miało wpływ na budowanie inkluzywnego społeczeństwa, pozytywne postawy uczniów i uczennic, takie jak: otwartość, empatia, odpowiedzialność czy solidarność, które nie są zazwyczaj uwzględniane w medialnej narracji na temat migracji. Zależy nam, aby młodzi ludzie wraz ze swoimi opiekunami znaleźli na godzinach wychowawczych przestrzeń do rozmowy prowadzonej w atmosferze wzajemnego szacunku, która skłoni ich do refleksji nad własnymi wartościami, postawami, czy kwestią tożsamości. Taka refleksja z poziomu indywidualnego, przy wsparciu przygotowanego wychowawcy, pomoże młodym zobaczyć sytuację migracyjną w szerszym kontekście.

Podczas rozmowy z młodzieżą o ważnych dla nich wartościach możecie wykorzystać pytania:

O globalnych współzależnościach

Poruszanie zagadnienia migracji na zajęciach w szkole może służyć także budowaniu większej świadomości uczniów i uczennic na temat globalnych zjawisk i współzależności. Zachęcamy do poznawania zjawiska migracji w kontekście wybranych globalnych współzależności (m.in. praw człowieka, zmiany klimatu, nierówności społecznych, równości płci) i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 4: Dobra jakość edukacji, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje).

Scenariusze

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Każdy ma prawo dotknąć chmur... Dzienniki marzeń

Młodzież zastanowi się, jak powinien wyglądać świat, by wszystkie osoby miały równe szanse rozwoju. Przygotują swoje dzienniki marzeń, w których odpowiedzą na pytanie, kim chcą zostać w przyszłości. Poznają marzenia bohaterów i bohaterek opowieści filmowej pt. „Dzienniki marzeń”.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

W jakim świecie chciałbyś, chciałabyś żyć za trzydzieści lat?

Uczniowie i uczennice poznają opowieści osób z różnych rejonów świata i dowiedzą się, jak migracje są związane ze zmianą klimatu. Młodzież zastanawia się nad decyzjami ludzi, którzy żyją w trudnych warunkach wywołanych zmianami środowiskowymi. To okazja do refleksji nad wizją świata za trzydzieści lat.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Różnice są ok, nierówności nie są ok

Młodzież na godzinie wychowawczej zastanawia się nad tym, jaką rolę w niwelowaniu nierówności między ludźmi odgrywają migracje.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Dlaczego migracje mogą być jednym ze sposobów na radzenie sobie z ubóstwem?

Ćwiczenie na godzinę wychowawczą. Opowieści o migracjach – koniec z ubóstwem.

Rozmowa o migracjach na zajęciach przedmiotowych

Wiele tematów ze szkolnej podstawy programowej na takich przedmiotach jak historia, język polski, biologia czy wiedza o społeczeństwie daje możliwość poszerzania horyzontów młodych osób o wiedzę na temat migracji.
Na zajęciach z geografii można się uczyć czytania mapy, jednocześnie dowiadując się, jak migracje wpływają na procesy demograficzne. Na lekcji języka polskiego można przeczytać „Psalm” Wisławy Szymborskiej i na tej podstawie dyskutować o roli granic państwowych oraz państwowości. Lekcja biologii może być okazją do rozmowy o tym, jak działalność człowieka wpływa na klimat, a zmiana klimatu na migracje. Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie natomiast pozwalają porozmawiać o tym, kim są uchodźcy i uchodźczynie zgodnie z zapisami międzynarodowego prawa i dlaczego te akty należy respektować.

publikacje

Publikacja

Globalnie-lokalnie o migracjach

Pakiet materiałów metodycznych, które pomogą wprowadzić temat migracji na zajęciach przedmiotowych.

Projekty młodzieżowe – Klub Dobrej Rozmowy

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy w Waszej szkole jest czas i miejsce na to, by ze sobą rozmawiać? W społeczności szkolnej wiele się dzieje, pojawiają się nowe „gorące” tematy – zarówno szkolne, jaki i te dotyczące aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Ale czy rzeczywiście się o tym rozmawia? Na lekcjach zdobywa się wiedzę, analizuje nowe zagadnienia, ale zazwyczaj brakuje czasu i możliwości na dyskusje i refleksje. Warto spróbować zaspokoić potrzebę rozmowy. Sposobem może być założenie Klubu Dobrej Rozmowy. Jeśli jest kółko matematyczne, przyrodnicze czy teatralne, to czemu nie stworzyć takiego, którego głównym celem jest rozmowa i wymiana opinii na przykład na temat zjawiska migracji?

Cele Klubu Dobrej Rozmowy:

  1. oddanie młodzieży głosu i zachęcenie do poruszania w rozmowach tematyki migracji i uchodźstwa w kontekście wyzwań współczesnego świata;
  2. wsparcie uczniów i uczennic w doskonaleniu umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach, także innych od naszego;
  3. umożliwienie bliższego poznania się w grupie;
  4. ułatwienie pozostania w dobrych relacjach w grupie niezależnie od poglądów jej członków i członkiń.

Do zakładania Klubów Dobrej Rozmowy zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wraz z młodzieżą ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych).

publikacje

Publikacje

Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy

Przewodnik dla młodzieży pokaże uczniom i uczennicom oraz nauczycielom i nauczycielką, jak zrealizować taki projekt.