Rola edukacji

Wspólne działania

Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, ludzkość musi ściśle współpracować i szukać rozwiązań. To apel do wszystkich zarówno należących do krajów tzw. globalnego Południa, jak i globalnej Północy (umowny podział na państwa rozwijające się pod względem społeczno-gospodarczym i kraje rozwinięte).

Polska również przyjęła na siebie zobowiązanie i aktywnie uczestniczy w realizacji globalnych celów rozwojowych. Przykładem (jednym z wielu) działania na ich rzecz na poziomie polskim jest rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki z 03.06.2020 roku, które zmienia rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 1008). Mówi ono, że podczas godzin wychowawczych mają być realizowane treści, które poruszają ważne problemy społeczne: zdrowotne, finansowe, klimatyczne czy ochrony środowiska.

Z kolei przykładem prowadzenia społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań przez
sektor prywatny jest projekt naukowo-edukacyjny ADAMED SmartUP dla szkół ponadpodstawowych, popularyzujący nauki ścisłe i przyrodnicze oraz wspierający rozwój pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionych uczniów.

Zadanie szkoły

Realizacja Celów zależy w dużej mierze od tego, co w danej chwili dzieje się w salach lekcyjnych w Polsce i na całym świecie. W szczególności warto, aby wysiłki nauczycieli i nauczycielek wzmacniały obecność mądrej edukacji w szkołach, o czym mówi Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4.7. (Cel 4, Zadanie 7):

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

To właśnie w szkole uczniowie i uczennice dowiadują się, czym są globalne współzależności i kształtują postawę solidarności. Praca na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju pozwala uczniom i uczennicom na lepszą integrację z ich lokalnym środowiskiem i sprzyja pogłębieniu wiedzy na temat wyzwań i współzależności globalnych oraz kształtowaniu postaw otwartości i współodpowiedzialności za społeczność lokalną i międzynarodową.

Edukacja globalna w klasie i na przerwie

Rola szkoły w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju świata i dobrostanu jest zbieżna z koncepcją edukacji globalnej, która wzbogaca nauczanie poprzez zwrócenie uwagi na współzależności łączące ludzi, miejsca i wydarzenia na całym świecie oraz kształtuje ważne postawy. Edukację globalną do życia każdej szkoły można wprowadzać poprzez:

  1. włączanie perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju do nauczania przedmiotowego: aktualne podstawy programowe wybranych przedmiotów wciąż dostarczają wielu okazji do omawiania współzależności globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju na zajęciach przedmiotowych;

  2. realizację projektów uczniowskich na temat współzależności globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju: praca metodą projektu uczniowskiego stwarza możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy i pomysłów z obszaru edukacji globalnej, wzmacniając jednocześnie wiele umiejętności kluczowych, takich jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów czy twórcze myślenie.

Źródło:

  1. Marta Kałużyńska, Szkoła Zrównoważonego Rozwoju, w „Dyrektor Szkoły” nr 12/2018
  2. Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej, CEO 2018