Razem dla równości płci

Uczycie przedmiotów ścisłych? Chcecie wzmocnić zainteresowanie młodzieży swoim przedmiotem? A może dostrzegacie mniejsze zaangażowanie w nauki ścisłe wśród dziewcząt? Zapraszamy  do realizacji Programu „Globalna szkoła” ze ścieżką „Razem dla równości płci”, w którym poznacie inspirujące metody oraz materiały angażujące młodzież w przedmioty ścisłe, wspierające równość płci w klasie . 

Zależy nam na rozbudzaniu u młodzieży, w szczególności u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, przy jednoczesnym budowaniu świadomości na temat równości płci lokalnie i globalnie. Kluczowym elementem realizacji ścieżki jest wspólne stworzenie w szkole przestrzeni do nauki przedmiotów ścisłych w atmosferze równości STEM Klubu poznając aktualne wyzwania globalne i lokalne rozwiązania ukazujące praktyczne zastosowanie przyswajanej wiedzy w praktyce. Działanie w STEM Klubie umożliwia nabycie przez młodzież szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, otwartość, rozwiązywanie konfliktów, a także rozwija w młodzieży poczucie wpływu, kreatywności i świadomości globalnej. To kluczowe kompetencje, które stanowią podstawę nauczania i są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy.

W ścieżce łączymy nauki ścisłe z rozmową o społecznych wyzwaniach i pracą nad atmosferą równości w klasie. Do strategii naszego działania należy:

Program „Globalna szkoła” ze ścieżką „Razem dla równości płci” inspirowany jest archiwalnym programem „Wzór na ścisłe” i wykorzystuje materiały w nim stworzone.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i wyzwaniach, w tym o równości płci, zarówno globalnie jak i w swojej społeczności, szkole, klasie. Będą zdobywać umiejętności metodyczne potrzebne do wpływania na rozwój zainteresowań młodzieży naukami ścisłymi, jak i rozwój kompetencji, takich jak: świadomość globalna, kompetencje społeczne, obywatelskie i krytyczne myślenie. Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie założenie i poprowadzenie STEM Klubu dla młodzieży (min. 10 osób), która zaangażuje się w działania na rzecz równości płci i wyzwań globalnych (z wykorzystaniem nauk ścisłych). Nauczyciele i nauczycielki poprowadzą cykl zajęć z młodzieżą na podstawie scenariuszy oraz kart pracy zaproponowanych przez CEO i przygotowują młodzież do działania metodą projektu uczniowskiego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane z równością płci w klasie i globalnie i rozwiązaniami wyzwań globalnych.

II semestr - działamy!

W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym koncentrują swoje działania na przeprowadzeniu z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem na rzecz wybranego wyzwania globalnego w swoim sąsiedztwie włączając w działania wątek równości płci. Działania będą skierowane do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu zachęcać do wspólnego poznawania i odpowiadania na wyzwania globalne.

Oferowane wsparcie

Uczestniczki i uczestnicy:

Naszym uczestnikom i uczestniczkom w ramach realizacji ścieżki oferujemy udział w wydarzeniach kierowanych do uczestników i uczestniczek wszystkich ścieżek programu Globalna szkoła:

Razem o migracjach

Współczesny świat oferuje nam możliwość mobilności na niespotykaną do tej pory skalę. Szacuje się, że na całym świecie co trzecia osoba posiada doświadczenie migracji, zaś 18 milionów Polaków lub osób polskiego pochodzenia żyje poza granicami kraju. Polska staje się także coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla migrantów i migrantek. Około 45 proc. przebadanych młodych Polaków i Polek deklaruje, że spotyka w swoich szkołach uczniów–cudzoziemców („Współczesne migracje”, Raport z badania, 2020, CEO). Migracje w coraz większym stopniu stają się elementem naszej codzienności i wpływają na rzeczywistość młodych.

Ścieżka wzmacnia u młodzieży kompetencje takie jak: samoświadomość globalna, kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne, obywatelskie i krytyczne rozumienie otaczającego nas świata. Są one bowiem potrzebne do prowadzenia rozmów i realizowania projektów dotyczących trudniejszych społecznych tematów. Wsparcie proponowane w tej ścieżce dostarcza wiedzy i narzędzi do prowadzenia lekcji przedmiotowych oraz godzin wychowawczych związanych z zagadnieniem migracji.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym zwiększają swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i współczesnych migracjach oraz zdobywają umiejętności metodyczne potrzebne do wpływania na rozwój kompetencji młodzieży takich jak: samoświadomość globalna i krytyczne myślenie. Znajdą grupę młodzieży (5-10 osób), która zaangażuje się w działania na rzecz kultury włączającej. Nauczyciele i nauczycielki przeprowadzają cykl zajęć z młodzieżą na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez CEO i przygotowują młodzież do działania metodą projektu uczniowskiego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane z współczesnymi migracjami i krytycznym myśleniem.

II semestr - działamy!

W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym koncentrują swoje działania na prowadzeniu działań w przestrzeni szkolnej i/lub lokalnej. Nauczyciel lub nauczycielka przeprowadzi z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem młodzieżowym na rzecz budowania kultury włączającej w swoim sąsiedztwie realizując działanie na rzecz integracji migrantów i migrantek ze społecznością lokalną.

Oferowane wsparcie

 • webinarium przygotowującym nauczycieli do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (listopad 2021 r.)
 • webinarium przygotowującym do podsumowania projektów młodzieżowych (maj 2022 r.)
 • Udział w podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu “Globalna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2022 r.)

Nauczyciel/Nauczycielka uczestnicząc w kursie otrzymuje wsparcie mentora/mentorki, czyli drugiego doświadczonego nauczyciela i zestaw gotowych scenariuszy, wskazówek metodycznych i dostęp do aktualnej wiedzy o migracjach.

Razem dla klimatu

Zmiana klimatu dzieje się tu i teraz! Podejmijmy razem wyzwanie i zadbajmy o wspólną przyszłość budując klimatycznie świadome społeczności, czyli takie, które potrafią krytycznie myśleć, wiedzą, czym jest zmiana klimatu, dostrzegają jej skutki i znają możliwości ochrony klimatu. 

W tej ścieżce uczniowie i uczennice zdobywają wiedzę na temat możliwości lokalnego i globalnego działania na rzecz ochrony klimatu. Przy wsparciu opiekuna lub opiekunki grupy projektowej poszerzają także swoją wiedzę o tym, czym jest zmiana klimatu oraz jakie są jej skutki. Zakładając Klimatyczną Redakcję Szkolną lub przeprowadzając Akcję dla klimatu, rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów i współpracy w grupie. 

Ścieżka „Razem dla klimatu!” składa się z dwóch elementów: kursu internetowego dla nauczycieli i nauczycielek, pedagogów, bibliotekarzy oraz projektu młodzieżowego.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze roku szkolnego uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i zmianie klimatu i nabędą kompetencji krytycznego myślenia. Znajdą grupę młodzieży (5-10 osób), która zaangażuje się w działania. Uczestnicy i uczestniczki będą przeprowadzać z młodzieżą zajęcia na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez CEO i przygotowywać młodzież do działania metodą projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane ze zmianą klimatu i krytycznym myśleniem.

II semestr - działamy!

II semestr będzie skupiony na prowadzeniu działań w przestrzeni szkolnej i/lub lokalnej. Nauczyciel lub nauczycielka przeprowadzi z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy. Grupy młodzieżowe będą pracować w zależności od wybranej ścieżki nad: opracowaniem materiału dziennikarskiego lub nad „Akcją dla klimatu”, która będzie przeprowadzona w maju 2022 roku. Oba działania będą skierowana do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu pokazać zmianę klimatu w kontekście lokalnym w powiązaniu z globalnym. 

Oferowane wsparcie

W ramach  programu CEO zapewnia następujące wsparcie:

 1. 6 modułów kursu internetowego na platformie CEO.
 2. Materiały edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek i dla młodzieży, 
 3. Szkolenia:
 • dla nauczycieli: webinarium wprowadzające i podsumowujące,
 • dla uczniów i uczennic: szkolenia na temat zmiany klimatu, szkolenia na temat manipulacji i krytycznego myślenia.

4. Mentoring dla uczestników i uczestniczek i grup młodzieżowych

Globalna szkoła

To bezpłatny roczny program edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek, wychowawców, wychowawczyń, bibliotekarzy i bibliotekarek. Wzmacnia wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia z młodzieżą rozmów na temat globalnych współzależności, różnych części świata i aktualnych wyzwań, pomaga powiązać to, co lokalne z tym, co globalne. Nasze wsparcie sprawdzi się zarówno w szkołach małych, wiejskich, jak i w tych, które znajdują się w dużych miastach, a także niezależnie od stopnia zaawansowania w danej tematyce uczestnika i uczestniczki.

W pierwszym module nauczyciel i nauczycielka bierze udział w kursie, na którym rozwija swoją wiedzę i umiejętności, a następnie przechodzi do realizacji programu w ramach wybranej przez siebie ścieżki:

Dlaczego warto?

Program Globalna szkoła” nie tylko dostarcza wiedzę na temat globalnych wyzwań, ale niesie ze sobą także szereg innych korzyści:

Ścieżki w programie:

Jak?

W programie wykorzystujemy metody: kursu e-learningowego, storytellingu, autorefleksji, projektu młodzieżowego, rozmowy na trudne tematy, pracy z role models, elementy oceniania kształtującego. Więcej w opisach poszczególnych ścieżek.

Harmonogram działań

Od 22 września 2021 do 31 maja 2022 r.

I semestr

 • Moduł I (22.09-31.10.2021) – wprowadzenie do edukacji globalnej
 • Moduł II (1-30.11.2021) – wprowadzenie do tematyki wybranej ścieżki
 • 15-21.11.2021 – Tydzień Edukacji Globalnej
 • Moduł III (01.12-12.01.2022) – pogłębienie tematu głównego wybranej ścieżki

II semestr

 • Moduł IV (16.02-16.03.2022) – rozpoczęcie prac nad projektem młodzieżowym
 • Moduł V (17.03-27.04.2021) – realizacja projektu
 • 22.04.2021 – Dzień Ziemi
 • Moduł VI (28.04-31.05.2021) – podsumowanie projektu i programu
 • Czerwiec 2022 Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych

Więcej o koncepcji edukacji globalnej dowiecie się w miniserwisie.