Nowe kompetencje uczniów i uczennic

Świadomość globalna

Rozumienie globalnych powiązań pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem, poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość, przyjmowanie proaktywnej postawy i podejmowanie konkretnych działań inicjujących pozytywne zmiany.

Świadomość środowiskowa 

Przekonanie, że jesteśmy częścią świata przyrody, poczucie odpowiedzialności za decyzje mające wpływ na środowisko naturalne, a tym samym również na społeczeństwo, dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego wskutek podejmowania konkretnych kroków.

Kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne

Otwartość na odmienność kulturową, etniczną, religijną czy inne wzorce zachowań i wartości, której wynikiem jest postawa szacunku i empatii, nakierowanie na dialog i rozwiązywanie konfliktów. 

Kompetencje obywatelskie

 Podejmowanie na poziomie lokalnym, we własnej społeczności działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji całego społeczeństwa i środowiska naturalnego w skali globalnej.

Krytyczne rozumienie świata

Umiejętność operowania myśleniem przyczynowo-skutkowym i kwestionowanie przeczytanych czy usłyszanych informacji, również poszukiwanie nowych rozwiązań i podejmowanie własnych decyzji.