Koncepcja edukacji globalnej

Koncepcję edukacji globalnej, którą posługujemy się w CEO i zgodnie z którą realizujemy nasze programy i materiały dla szkół, tworzy pięć komponentów: zagadnienia (wiedza), umiejętności (kompetencje), wartości, postawy oraz odniesienie do działania na rzecz zmiany w skali globalnej.

5 elementów edukacji globalnej

Rzetelne informacje i wiedza są punktem wyjścia dla zrozumienia współzależności globalnych. Edukacja globalna idzie jednak dalej, stawiając sobie za cel rozwijanie u młodzieży właściwych dla siebie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie wartości spójnych z artykułami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Z poszanowania równości, wolności i różnorodności, przekonania o potrzebie sprawiedliwości i pokoju rozwijają się postawy uczniów i uczennic prowadzące do ich zaangażowania na rzecz zmiany w skali globalnej. Dopiero wszystkie te elementy: wiedza, umiejętności, wartości, postawy i odniesienie do działania stanowią o kompletności tej koncepcji edukacyjno-wychowawczej.

Umiejętności

Edukacja globalna pomaga w rozwijaniu umiejętności niezbędnych uczniom i uczennicom do funkcjonowania w złożonej rzeczywistości. Te kompetencje to: obywatelskość, myślenie krytyczne, kompleksowe rozwiązywanie problemów, rozumienie wielokulturowości – znajdziemy je również wytycznych Ministerstwa Edukacji (Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030) oraz w znacznym stopniu w celach kształcenia ogólnego oraz celach kształcenia poszczególnych przedmiotów.

Wartości i postawy

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości, które są wspólne dla całego procesu edukacyjnego i jednocześnie tożsame z wartościami leżącymi u podstaw koncepcji praw człowieka – godności, równości, wolności i sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, że o wartościach w edukacji globalnej mowa jedynie przy okazji lekcji poruszających tematy stricte związane z prawami człowieka; edukacja globalna rozszerza tę perspektywę. Odwołuje się także do wartości różnorodności, pokoju oraz równowagi środowiskowej, aby w efekcie kształtować u młodzieży postawy obywatelskie: szacunku, otwartości, empatii, uczciwości, odpowiedzialności i solidarności.

Odniesienie do działania

Edukacja globalna bez odniesienia do działania może utrwalać poczucie bezsilności. Wiedza, umiejętności, wartości i postawy to punkt wyjścia do podejmowania działań w swoim otoczeniu. Każdy uczeń i każda uczennica, a także cała społeczność szkolna, wszyscy powinni mieć świadomość tego, że ich działania mają znaczenie i że dzięki nim mogą kształtować sprawiedliwy, pokojowy i zrównoważony świat. Edukacja globalna przygotowuje więc do podjęcia aktywności, choć ostateczna decyzja dotycząca zaangażowania należy do ucznia lub uczennicy.

Jeśli chcecie realizować edukację globalną dobrej jakości, pamiętajcie, że te elementy wzajemnie się uzupełniają! Więcej informacji na temat edukacji globalnej znajdziecie w publikacji Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej”.

W globalnej siatce powiązań

„Zanim skończysz śniadanie, już zależysz od większości świata.”

Martin Luther King

Edukacja globalna wzbogaca koncepcję nauczania poprzez zwrócenie uwagi na globalne współzależności, czyli wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Uświadomienie ich sobie oraz zrozumienie jest bardzo ważne dla włączania edukacji globalnej do prowadzonych zajęć czy działań projektowych. Czym są w praktyce globalne współzależności? Oto kilka przykładów:

Złożoność i skomplikowanie świata powodują, że rozwiązań wyzwań globalnych należy szukać biorąc pod uwagę istnienie globalnych współzależności i powiązań, a następnie wprowadzać w sposób systemowy.  Społeczność międzynarodowa od lat z różnym skutkiem podejmuje takie wysiłki, a ich kolejnym etapem jest powołanie w 2015 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 Jest to 17 głównych i wiele pomniejszych zadań, których końcowym celem jest zapewnienie wszystkim ludziom na świecie m. in. dobrego zdrowia, edukacji, żywności, wody czy bezpieczeństwa. Wszystkie Cele są tak samo ważne i wpływają na siebie wzajemnie, dlatego na realizacji każdego z nich powinniśmy się skupić w jednakowym stopniu. Więcej informacji o Celach znajdziecie w serwisie Zrównoważony Rozwój