Definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. 
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

 

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk

 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę

 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń

 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa

 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.

 

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie

 • poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa

 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju

 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

 

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

 • godność

 • sprawiedliwość

 • solidarność

 • równość

 • pokój

 • wolność.

 

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

 • odpowiedzialności

 • szacunku

 • uczciwości

 • otwartości

 • odpowiedzialności

 • osobistego zaangażowania

 • gotowości do ustawicznego uczenia się.

 

Na określenie edukacji globalnej stosowane są w Polsce również inne terminy: edukacja rozwojowa, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa. Ich zakresy znaczeniowe są tożsame.


Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagraniczych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.