Projekt młodzieżowy jest zespołowym działaniem koncentrującym się na wybranym problemie, który grupa młodzieżowa będzie starała się wspólnie rozwiązać. Projekt to działanie uczniowskie, zaś rolą nauczyciela i nauczycielki jest wprowadzenie młodzieży w pracę metodą projektu i zapoznanie uczniów i uczennic ze wszystkimi etapami składającymi się na realizację projektu. W pierwszym etapie projektu w centrum uwagi znajdzie się grupa projektowa oraz to jak zrealizować dobry projekt, czyli kryteria projektu.

Realizacja projektu skupiona jest zawsze wokół jakiegoś tematu. Temat projektu jest bardziej obszerny i ogólny niż cel. Określenie czego będzie dotyczył projekt to kolejny krok, po skompletowaniu grupy, w realizacji projektu młodzieżowego. Przy wyborze tematu projektu istotne będą zainteresowania, umiejętności i możliwości wszystkich osób w grupie projektowej. W weryfikacji tego, czym chcą się zająć uczniowie i uczennice, może Ci pomóc diagnoza grupy projektowej. Natomiast uczniom i uczennicom w wyborze tematu, pomoże diagnoza społeczności szkolnej i/lub lokalnej.

Kolejnym etapem jest określenie celu projektu. Cel odpowiada na problem lub potrzebę, którą udało się zidentyfikować. To sytuacja/stwierdzenie/wizja, które opisują, co grupa chciałaby, osiągnąć poprzez realizację projektu w dłuższej perspektywie. Osiągnięcie wyznaczonego celu powinno skutkować rozwiązaniem problemu lub zmianą zastanej sytuacji na lepszą.

Kiedy już udało się określić temat, cel, grupę odbiorców/odbiorczyń i typ projektu, należy przejść do pracy nad konkretnymi pomysłami. Działania w projekcie to sposób w jaki grupa młodzieżowa zrealizuje cel projektu. Ten etap pracy nad projektem należy zacząć od spisania pomysłów na poszczególne działania. Kolejnymi krokami w tym etapie są: zidentyfikowanie zasobów, zaplanowanie promocji podział obowiązków.

Jednym z istotniejszych momentów w projekcie jest prezentacja jego efektów lub działanie kulminacyjne. Efekty projektu powinny zostać zaprezentowane publicznie i być widoczne szczególnie dla osób, do których przedsięwzięcie jest skierowane. Forma prezentacji może być dowolna, jednak w każdym przypadku przekaz powinien dotrzeć do osób spoza grupy projektowej. Wraz z grupą zastanów się, jak mogłaby wyglądać kulminacja projektu  – moment, gdy publicznie zaprezentujecie efekty Waszej pracy. Najlepiej połączyć uroczysty moment w projekcie z jakimś świętem lub wydarzeniem, datą istotną z punktu widzenia tematyki projektu lub szkoły.

Ważnym i nieoczywistym elementem realizacji projektu jest jego podsumowanie i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Osoby tworzące projekt powinny ocenić, w jakim stopniu udało im się realizować zamierzone cele – stwierdzić, czego się nauczyły, co było wartościowe, a czego nie udało się osiągnąć. To także dobry czas, aby młodzież otrzymała od opiekuna lub opiekunki informację zwrotną na temat jakości swojej pracy. Warto chwalić młode osoby za wykonane zadania oraz ewentualnie wskazywać im, co powinny poprawić lub zmodyfikować.

Strona powstała w ramach projektu "Ścieżki do Celów" współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2019. Zezwala się na do-wolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiada-czach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.